Υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων των Ελληνικών ΑΕΙ

Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ   Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα χορηγήσει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ. Οι σπουδές θα έχουν διάρκεια 4 έτη σε επιστημονικούς κλάδους και ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου Η δημιουργία του ερωτηματολογίου αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο μελετητής ερευνά διαφορετικά είδη ερωτήσεων, επεξεργάζεται τα στοιχεία που διακρίνουν την έρευνα και ταξινομεί την δομή των ερωτήσεων που θα...

The Global Assessment Scale [TGAS]

The Global Assessment Scale [TGAS] Κλίμακα Ολικής Εκτίμησης Λειτουργικότητας [ΚΟΕΛ] Σκοπός Κλίμακας Κύρια Επιδίωξη της Κλίμακας Ολικής Εκτίμησης Λειτουργικότητας [ΚΟΕΛ], είναι ολόπλευρη αξιολόγηση της λειτουργικότητας ενός ατόμου, το οποίο αντιμετωπίζει ένα είδος...

Leyton CV-20

Leyton, Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους για την Ανίχνευση Συμπτωμάτων Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Leyton CV-20 Σκοπός Κλίμακας Ο σκοπός αυτής της Κλίμακας είναι να ανιχνεύσει συμπτώματα ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής σε παιδιά και εφήβους. Η κλίμακα Leyton...

Fatigue Assessment Scale [FAS-10]

Κλίμακα Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] Σκοπός Κλίμακας Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] είναι να προβεί σε εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η χρόνια εξάντληση και εξουθένωση, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των διαφορετικών παραγόντων κατά...

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID]

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID] Σύνθετη Κλινική Εξέταση Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] Σκοπός Στόχος της Σύνθετης Κλινικής Εξέτασης Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] είναι να «στηριχθεί» στο πρότυπο που εφαρμόζει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και να «υιοθετήσει» τα...

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4]

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] Suicidal Ideation Scale [SIS-4] Σκοπός Η Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] έχει ως κύρια επιδίωξή της τον υπολογισμό και την εκτίμηση του πόσο συχνά και σε τι βαθμό εμφανίζεται στα άτομα η σκέψη και η επιθυμία να προβούν στην...

Σκάλα Οδοντιατρικού Φόβου ΣΟΦ [SOF-5]

Σκάλα Οδοντιατρικού Φόβου ΣΟΦ [SOF-5] Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Οδοντιατρικών Ασθενών[ΣΟΦ-5] Σκοπός Κλίμακας Η Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Ασθενών [ΣΟΦ-5] έχει ως σκοπό να ξεχωρίσει τους οδοντιατρικά φοβικούς και μη...

Questionnaire on the Subjective Perception of Greek Adolescents on the Frequency of their Interactions and the Structure of their Social Network Roles [QGFI-14]

Questionnaire on the Subjective Perception of Greek Adolescents on the Frequency of their Interactions and the Structure of their Social Network Roles [QGFI-14] Ερωτηματολόγιο για την Υποκειμενική Αντίληψη Ελλήνων Εφήβων για τη Συχνότητα των Συνδιαλλαγών τους και τη...

Scale for the Evaluation of Cultivation Strategies [SECS-20]

Scale for the Evaluation of Cultivation Strategies [SECS-20] Κλίμακα Αξιολόγησης Στρατηγικών Επιπολιτισμού [ΚΑΣΕ-20]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της κλίμακας Αξιολόγησης Στρατηγικών Επιπολιτισμού [ΚΑΣΕ] είναι να εκτιμήσει τις στρατηγικές επιπολιτισμού ή ψυχοκοινωνικής...

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20]

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] Χρονικός Κατάλογος Καταγραφής Συμπεριφορών Άγχους [ΧΚΚΣΑ-20]   Σκοπός Καταλόγου Σκοπός του Καταλόγου Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] είναι να εκτιμήσει τις παρατηρήσιμες μη λεκτικές εκδηλώσεις άγχους από εξωτερικούς...

Role Functioning Scale [RFS-4]

Κλίμακα Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4]   Σκοπός Κλίμακας Ο σκοπός της Κλίμακας Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4] είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των ατόμων με χρόνια ψυχικά νοσήματα, να προσαρμοστούν στις κοινωνικές...

Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59]

Κλίμακα Μέτρησης Εναλλακτικών Λύσεων σε Διαπροσωπικά Προβλήματα [ΚΜΕΛΔΠ-59] Σκοπός Κλίμακας Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59] είναι να υπολογίσει και να εκτιμήσει τις διαφορετικές λύσεις που μπορούν να δοθούν απέναντι...

Paulhus Deception Scales [PDS-40]

Κλίμακες Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40] Σκοπός Κλιμάκων Κύρια επιδίωξη των Κλιμάκων της Εκτίμησης της Προσποίησης [ΚΕΠ-40] είναι ο έλεγχος και ο υπολογισμός των δύο βασικών ειδών της κοινωνικής συμπεριφοράς, της αυταπάτης (Self Deception), καθώς και της...

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ποιοτικές Έρευνες Ορισμός Η Ποιοτική Έρευνα πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ως στόχο ο ερευνητής να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της έρευνας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου,...

Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12]

Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12] Κλίμακα Κοινωνικού Σωματικού Άγχους [ΚΚΣΑ-12] Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12] έχει ως στόχο τον υπολογισμό και την εκτίμηση του άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση στην περίπτωση που ο...

Schwartz Value Survey [SVS-57]

Schwartz Value Survey [SVS-57] Κλίμακα Αξιών του Schwartz [ΚΑS-57] Σκοπός της Κλίμακας Ο στόχος της Κλίμακας Αξιών του Schwartz [KAS-57] είναι να αξιολογήσει τις αξίες που έχουν τα άτομα στη ζωή τους, καθώς και να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχεί...

Spot-the-Word Test [SWT-60]

Spot-the-Word Test [SWT-60] Βρείτε-τη-Λέξη [ΒΛ-60]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του [SWT-60] είναι να υπολογίσει το προνοσηρό νοητικό επίπεδο ατόμων που χαρακτηρίζονται με εγκεφαλική δυσλειτουργία αλλά και το δείκτη νοημοσύνης. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η παρούσα...

Questionnaire Measuring Attitudes Towards Democracy, Power, Equality and Multiculturalism [QEM-61]

Questionnaire Measuring Attitudes Towards Democracy, Power, Equality and Multiculturalism [QEM-61] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Στάσεων Απέναντι στη Δημοκρατία, την Εξουσία, την Ισότητα και τον Πολυπολιτισμό [ΕΙΠ-61]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου...

Compilation of the Communicative and Cognitive Profile of Blind and Deafblind Students and Corresponding Intervention Programme [CBDCP]

Compilation of the Communicative and Cognitive Profile of Blind and Deafblind Students and Corresponding Intervention Programme [CBDCP] Συγκρότηση του Επικοινωνιακού και του Γνωστικού Προφίλ Τυφλοκωφών Μαθητών και Αντίστοιχο Πρόγραμμα Παρέμβασης [ΣΤΜΠ]   Σκοπός...