Research methodology

Research methodology

Μεθοδολογία Έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Ένας ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση µε τον προβληματισμό του και σε συνάρτηση µε το υπό...

The PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyzes) Statement

Εισαγωγή  Σε όλες τις έρευνες, η αξία μιας συστηματικής ανασκόπησης εξαρτάται από το τι έγινε, τι βρέθηκε και τη σαφήνεια της αναφοράς. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι μετα-αναλύσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές τόσο στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης όσο...

Harvard Style

Το Harvard Style αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών, το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή να αναγνωρίσει τις πηγές που χρησιμοποίησε για την συγγραφή του ακαδημαϊκού έργου, να καταστήσει το έργο του αξιόπιστο ενώ ταυτόχρονα τον προφυλάσσει...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι ερευνητές που πραγματοποιούν μία έρευνα, έχουν θέσει αρχικά ορισμένους στόχους προς επίτευξη, είτε η έρευνα αυτή είναι πειραματική είτε είναι παρατήρησης. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει αρχικά να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός της έρευνας, ο...

Factor Analysis

Ανάλυση παραγόντων Εισαγωγή Η παραγοντική ανάλυση είναι ένας τομέας της πολυμεταβλητής ανάλυσης, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από ψυχολόγους, με πιο διακεκριμένους τους Spearman, Thomson, Thurstone και Burt. Σε πρώτη φάση, η παραγοντική ανάλυση ασχολήθηκε κυρίως με...
Somers’ Delta

Somers’ Delta

Το Δελτα του Somers Εισαγωγή  Το Δέλτα του Somers (ή Somers ‘D), είναι ένα μη παραμετρικό μέτρο της δύναμης και της κατεύθυνσης της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ μιας κανονικής εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας κανονικής ανεξάρτητης μεταβλητής. Παρόλο που είναι...
Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]

Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]

Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ανάλυση κλίμακας Η Κίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]) είναι μία κλίμακα η οποία κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Christ και...
APA STYLE

APA STYLE

Το σύστημα αναφοράς ΑΡΑ είναι ένα από τα πιο γνωστά συστήματα παραπομπών και παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών. Χρησιμοποιείται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες καθώς και σε εκπονήσεις διπλωματικών εργασιών. Όλα τα ακαδημαϊκά κείμενα είναι απαραίτητο να περιέχουν τόσο...
hypothesis testing

hypothesis testing

Έλεγχοι Υποθέσεων Στατιστικές Αποφάσεις  Ως Στατιστικές Αποφάσεις ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ένας στατιστικός δίνει στον πληθυσμό μιας μεταβλητής Χ, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων. Για παράδειγμα,...

ODDS Ratio

“Σχετικός λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων” Ο λόγος πιθανοτήτων είναι μία γνωστή στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιδημιολογία και εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί ή να μη συμβεί κάτι, ή πιο συγκεκριμένα εκφράζει τη δύναμη της συσχέτισης...

Survival Analysis

“Ανάλυση Επιβίωσης” Εισαγωγή  Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) αναφέρεται στην ανάλυση δεδομένωνπου αφορούν στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Αρχικά η ανάλυση αναφερόταν στο χρόνο μεταξύ της θεραπείας μέχρι τον θάνατο και για...
Ordinal regression

Ordinal regression

«Τακτική παλινδρόμηση» Ορισμός Η τακτική παλινδρόμηση (ή αλλιώς λογιστική παλινδρόμηση), χρησιμοποιείται με σκοπό να προβλέψουμε μια εξαρτώμενη από την κανονική μεταβλητή, δεδομένης μιας ή και περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Θα μπορούσε να θεωρηθεί είτε μία...

online research

“Διαδικτυακή Έρευνα” Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών. Παλαιότερα οι μοναδικοί τρόποι συλλογής δεδομένων μίας ποσοτικής έρευνας ήταν η ταχυδρομική αποστολή των...

Meta-Analysis

«Μετα-Ανάλυση» Ορισμός Η μετα-ανάλυση είναι ένα εργαλείο στατιστικής που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του μέσου όρου και της διακύμανσης των υποκείμενων πληθυσμιακών επιδράσεων από μία συλλογή εμπειρικών μελετών, οι οποίες αφορούν φαινομενικά το ίδιο ερευνητικό...
Scatterplot

Scatterplot

«Διάγραμμα διασποράς» Ως διάγραμμα διασποράς ορίζουμε έναν τύπο γραφήματος, ο οποίος βοηθά γενικά στην οργάνωση και την εμφάνιση δεδομένων στη στατιστική. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση διαγράμματος διασποράς μπορούμε να διερευνήσουμε εύκολα και πιο αποτελεσματικά τα...

Sample & Population

Δείγμα & Πληθυσμός Εισαγωγή Οι βασικές μορφές της Στατιστικής είναι αυτές της περιγραφικής στατιστικής και της επαγωγικής στατιστικής. Η πρώτη ασχολείται με την περιγραφή των δεδομένων του δείγματος και η δεύτερη με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον...

Biostatistics

«Βιοστατιστική» Η Βιοστατιστική είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της Στατιστικής, ο οποίος ασχολείται σε αποκλειστικό επίπεδο με τις πιθανές αντιξοότητες που εμφανίζονται στην ιατρική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, η βιοστατιστική ορίζεται ως η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων...

Correspondence Analysis

«Ανάλυση Αντιστοιχιών» Πώς ορίζεται η Ανάλυση Αντιστοιχιών Η ανάλυση αντιστοιχιών είναι μια διαδεδομένη στατιστική τεχνική που θεωρείται ιδανική για κατηγορικά δεδομένα. Ο κύριος στόχος της ανάλυσης είναι η «μετατροπή» κάποιου πίνακα δεδομένων (κατά κύριο λόγο πίνακα...

Bioinformatics

«Βιοπληροφορική» Η βιοπληροφορική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών σε ότι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη βιολογία. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις, όπως για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση και την...