Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας για την Συμβουλευτική στην Εξάρτηση [ACSES-31]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα αυτοαποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της συμβουλευτικής για την εξάρτηση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις και κριτήρια για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της συνεδρίας. Οι κλίμακες αυτοαποτελεσματικότητας είναι συνήθως σχεδιασμένες για να αξιολογούν την ικανότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται την εξάρτησή του.

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της συνεδρίας με βάση διάφορων διαστάσεων και κριτηρίων.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ACSES-31 αποτελείται από 31 στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από 1 έως 6 με το 1= καθόλου βεβαιότητα έως 6= απόλυτη βεβαιότητα.

 

Βιβλιογραφία

Murdock‚ T.B.‚ Wendler‚ A.M.‚ & Neilson‚ J.E. (2005). Addiction Counseling Self-Efficacy Scale (ACSES): development and initial validation. Journal of Substance Abuse Treatment‚ 29(1)‚ 55–64

Wendler‚ A.M. (2007). Validation of the Addiction Counseling Self-Efficacy Scale (ACSES). Kansas City: University of Missouri‚ ProQuest Dissertations Publishing. 3280868.

Wendler‚ A. M. (2008). Validation of the Addiction Counseling Self-Efficacy Scale (ACSES). Dissertation Abstracts International‚ 68(9-B)‚ 6343.

Murdock‚ Wendler‚ & Neilson‚ (2005). Addiction Counseling Self-Efficacy Scale. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 292-294. (2013). Google Scholar