Κλίμακα Εξάρτησης από το Αλκοόλ [ADS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα εξάρτησης από το αλκοόλ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό  του επιπέδου χρήσης αλκοόλ και της εξάρτησης από αυτό. Η κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις που καλύπτουν τις διάφορες πτυχές της χρήσης αλκοόλ. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν θέματα όπως η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, η ποσότητα που καταναλώνεται, η εξάρτηση και τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω χρήσης.

 

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να προσδιορίσει το επίπεδο χρήσης αλκοόλ και της εξάρτησης από αυτό.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα ADS-25 αποτελείται από 25 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με τα εξής:

Όχι, Καμια φορά, Συχνά, Πολλές φορές

 

 

Βιβλιογραφία

Skinner HA‚ Allen BA. Alcohol Dependence Syndrome: Measurement and validation. J. Abnorm. Psychol. 1982;91:199–209. [PubMed]

Skinner HA‚ Horn JL. Alcohol Dependence Scale (ADS): User’s Guide. Toronto‚ Canada: Addiction Research Foundation