Κλίμακα Κοινωνικής Υποστήριξης Οικογένειας για Αλκοόλ, Ναρκωτικά και την Οικογένεια [ADTFSS-25]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης εξετάζει τις αντιληπτές λειτουργικές ανάγκες κοινοτικών μελών που έχουν έναν συγγενή με πρόβλημα σχετικό με ουσίες. Επιλέχθηκε μια αναμεμειγμένη μεθοδολογική προσέγγιση για να καταστεί λειτουργικό το έννοιο της κοινωνικής υποστήριξης ειδικά για τα ενδιαφερόμενα και επηρεασμένα μέλη της οικογένειας, συμπληρώνοντας έτσι το νομολογικό σύνολο εργαλείων που απαιτούνται για την ποσοτική αξιολόγηση του θεωρητικού μοντέλου Στρες-Καταπόνηση-Αντιμετώπιση-Υποστήριξη της εξάρτησης και της οικογένειας.

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να εξετάσει τις αντιληπτές λειτουργικές ανάγκες κοινοτικών μελών που έχουν έναν συγγενή με πρόβλημα σχετικό με ουσίες.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα ADTFSS-25 αποτελείται από 25 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: Ποτέ, Μια φορά ή δύο, Καμία φορά, Συχνά

 

Βιβλιογραφία

Toner‚ P. (2009). The development of a social support measure for the family members of problem substance users. PhD thesis. University of Bath.

Toner‚ P. and Velleman‚ R. D. B.‚ 2014. Initial reliability and validity of a new measure of perceived social support for family members of problem substance users. Addiction Research & Theory‚ 22 (2)‚ 147–157.