Η Εγκυρότητα (Validity) είναι στενά συνδεδεμένη με την υλοποίηση μιας έρευνας, ιδίως όταν πρόκειται για το Ερωτηματολόγιο και την Κλίμακα. Συνοψίζεται στον έλεγχο και την επικύρωση ότι το εργαλείο έρευνας μετράει αυτό που πράγματι έχει σκοπό να μετρήσει.

 

Η Εγκυρότητα, μαζί με την Αξιοπιστία, αποτελούν δύο κρίσιμα στοιχεία για τον έλεγχο της απόδοσης κάθε ερευνητικού εργαλείου.

 

Υπολογισμός Εγκυρότητας

Η έγκυροτητα ενός εργαλείου μέτρησης αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να αντιστοιχεί ακριβώς στην έννοια που προορίζεται να μετρήσει. Αυτό σημαίνει ότι ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης για την ανησυχία, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να μετράει ταυτόχρονα και το άγχος. Η έγκυροτητα επιτυγχάνεται όταν το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και με επιτυχία στον συγκεκριμένο πληθυσμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

 

Είδη Εγκυρότητας

Για να διασφαλίσουν οι ερευνητές την εγκυρότητα στις μελέτες με ποσοτικά δεδομένα, χρησιμοποιούν διάφορες μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας περιεχομένου, της φαινομενικής εγκυρότητας, της εγκυρότητας κριτηρίου και της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής. Η εγκυρότητα κριτηρίου περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες, τη συντρέχουσα και την προβλεπτική. Επιπλέον, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, ή δομική εγκυρότητα, περιλαμβάνει την παραγοντική, τη συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα εγκυρότητα.

 

Συμπέρασμα

Η εγκυρότητα των μέσων μέτρησης είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Κάθε εργαλείο μέτρησης, είτε έχει υποστεί ήδη αξιολόγηση είτε έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες μιας έρευνας, πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο εγκυρότητας. Οι τύποι και τα είδη εγκυρότητας που υποστηρίζουν το εργαλείο μέτρησης πρέπει επίσης να αναφέρονται κατά τη δημοσίευση της ερευνητικής μελέτης. Τα αποτελέσματα από τέτοιου είδους ερευνητικές εργασίες θεωρούνται ως τεκμηριωμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά στην εγκυρότητα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και η μελέτη θα έχει περιορισμούς όσον αφορά την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της.