3η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου στην Ελλάδα, δημοσίευσε την 3η Προκήρυξη αλλά και τον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, ώστε να ενισχύσει περισσότερο τα Μέλη ΔΕΠ και τους Ερευνητές/Ερευνήτριες.

Ένας εκ των βασικότερων στόχων της δράσης είναι η στήριξη για την εκπλήρωση Ερευνητικών Έργων που θα χαρακτηρίζονται από την διεπιστημονική ποιότητα, την πρωτοτυπία, τα αριστεία, αλλά και τον σημαντικό αντίκτυπό τους στις επιστήμες.

Βάση της βαθμίδας που κατέχουν οι Επιστημονικοί-ες Υπεύθυνοι-ες των Έργων θα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Κατηγορία I: Τα έργα των ακαδημαϊκών ή του ερευνητικού προσωπικού, όπου η θέση τους είναι είτε μέλος ΔΕΠ είτε Ερευνητής-τρια στις δύο πρώτες βαθμίδες εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι. και Α.Σ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
  • Κατηγορία ΙΙ: Τα έργα των ακαδημαϊκών ή του ερευνητικού προσωπικού, όπου η θέση τους είναι είτε μέλος ΔΕΠ είτε Ερευνητής-τρια στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι. και Α.Σ.Ε.Ι. αντίστοιχα.

Ο προϋπολογισμός της Προκήρυξης αγγίζει τα 55.080.000€ και η διάρκεια των έργων ορίζεται από 36 έως 48 μήνες. Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων θα σχετίζονται με ένα πεδίο-υποπεδίο των ακόλουθων Επιστημονικών Πεδίων: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Φυσικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, Επιστήμες Ζωής, Περιβάλλον και Ενέργεια, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Μαθηματικά, Πληροφορική, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Οι προτάσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, στις 12:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 στη 13:00 (ώρα Ελλάδος), στην παρακάτω διεύθυνση: https://portal.hfri.gr/