Τι είναι Έρευνα Πεδίου; 

Με τον όρο Έρευνα Πεδίου ορίζεται μία ποιοτική μέθοδος έρευνας, που αποσκοπεί στην μελέτη και στην παρατήρηση του εκάστοτε αντικειμένου εντός ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος, γνωστού και ως “πεδίου”. Για παράδειγμα, μια έρευνα πεδίου μπορεί να εξετάσει τις συνθήκες εργασίας σε μια εταιρεία.

 

Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε έρευνες, όπου οι συνθήκες εξελίσσονται με τον χρόνο και μπορούν να παρατηρηθούν καλύτερα στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Η συλλογή δεδομένων συνήθως γίνεται μέσω συνεντεύξεων και ομαδικών συνεντεύξεων, όπου ο ερευνητής παίζει τον ρόλο του δημοσιογράφου στις συνεντεύξεις ή τον συντονιστή στις ομαδικές συνεντεύξεις.

 

Ποιοι είναι ο ρόλοι του ερευνητή;

Σε μια Έρευνα Πεδίου, ο ερευνητής μπορεί να αναλαμβάνει τρεις διαφορετικούς ρόλους:

  1. Συμμετέχων: Σε αυτόν τον ρόλο, ο ερευνητής συμμετέχει ενεργά στο πεδίο που ερευνά, επιδιώκοντας να μην καταστεί αντιληπτός από τους άλλους συμμετέχοντες.

 

  1. Παρατηρητής: Εδώ, ο ερευνητής απλώς παρακολουθεί τα γεγονότα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο πεδίο, χωρίς να επεμβαίνει ενεργά.

 

  1. Συμμετέχων-Παρατηρητής: Σε αυτόν τον ρόλο, ο ερευνητής συνδυάζει τους δύο προηγούμενους ρόλους, συμμετέχοντας ενεργά στο πεδίο ενώ παράλληλα παρατηρεί τα γεγονότα.

 

Καθένας από αυτούς τους ρόλους παρέχει διαφορετική προοπτική και δυνατότητες στον ερευνητή κατά τη διεξαγωγή της Έρευνας Πεδίου.

 

Μειονεκτήματα Έρευνας Πεδίου

1. Δεν είναι κατάλληλη για την εξαγωγή στατιστικών περιγραφών για μεγάλους πληθυσμούς:

– Δεν μπορεί να παράσχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα που να εκφράζουν ολόκληρο έναν μεγάλο πληθυσμό, καθώς η ποιοτική έρευνα επικεντρώνεται σε μικρές, αντιπροσωπευτικές ομάδες.

 

2. Υπάρχει πιθανότητα να χαθεί ο έλεγχος της συζήτησης στις έρευνες με ομάδες:

– Κατά τη διεξαγωγή ομαδικών συνεντεύξεων, υπάρχει ο κίνδυνος οι συζητήσεις να αποκλίνουν από το αρχικό θέμα, και ο ερευνητής να χάνει τον έλεγχο.

 

3. Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολη στις έρευνες με ομάδες:

– Οι πλούσιες συζητήσεις και η ποικιλία των απόψεων που προκύπτουν από τις ομαδικές συνεντεύξεις μπορεί να καθιστούν προκλητική την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.

 

Πλεονεκτήματα Έρευνας Πεδίου

1. Κοινωνικός Προσανατολισμός των Μεθόδων:

– Και οι ατομικές συνεντεύξεις και οι ομαδικές αποτελούν ερευνητικές πρακτικές που επικεντρώνονται στην κοινωνική διάσταση των ατόμων, συγκεντρώνοντας πραγματικά δεδομένα από την πραγματική τους ζωή.

 

2. Χαμηλό Κόστος της Έρευνας Πεδίου:

– Η Έρευνα Πεδίου θεωρείται συνήθως οικονομική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους έρευνας, αλλά η δήλωση αυτή πρέπει να αναλυθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

 

3. Υψηλή Εγκυρότητα της Έρευνας Πεδίου:

– Η έγκυροτητα της Έρευνας Πεδίου υπογραμμίζει την ακρίβεια και τη σωστή μέθοδο υλοποίησης της έρευνας, προκειμένου να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Δεοντολογία Έρευνας Πεδίου 

Η Έρευνα Πεδίου επικεντρώνεται σε μια ευρεία γκάμα τακτικών ερευνών που αφορούν την εξέταση της λειτουργίας της ζωής σε εξωτερικό χώρο, με τις παρατηρήσεις να αφορούν άμεσα ένα άτομο ή μια ομάδα. Η λογοτεχνία προσφέρει ένα εκτενές υπόβαθρο που καθοδηγεί τον ερευνητή προς την διεξαγωγή μιας Έρευνας Πεδίου.

 

Σε αυτήν τη μέθοδο έρευνας, η συλλογή και η διαχείριση των δεδομένων απαιτεί προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών που παρέχουν οι συμμετέχοντες. Τέλος, στις συνεντεύξεις, πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία στρατηγικά σχεδιασμένων ανθρωπίνων σχέσεων.