Εισαγωγή

Η έννοια της εντοπισμού ερευνητικών κενών έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Για πολύ καιρό, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον προσδιορισμό ερευνητικών κενών. Τα ερευνητικά κενά φαίνεται να εξαρτώνται από την κρίση του κάθε ερευνητή, καθώς το κενό που αντιλαμβάνεται ένας ερευνητής μπορεί να μην αντιστοιχεί σε κενό για έναν άλλον. Η ποικιλομορφία αυτής της άποψης για τα ερευνητικά κενά φαίνεται να οδηγεί σε αντικρουόμενες απόψεις. Πολλοί ερευνητές μπορεί να θεωρούν ότι ένα κενό είναι καθορισμένο και υπαρκτό, ενώ άλλοι μπορεί να αμφισβητούν αυτήν την ιδέα. Εν τέλει, ο εντοπισμός και καθορισμός ερευνητικών κενών παραμένει πρόκληση, ιδίως για νέους ερευνητές, που προσπαθούν να αναγνωρίσουν κενά στις μελέτες τους. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο παρουσιάζει επτά διαφορετικούς τύπους ερευνητικών κενών.

 

Τύποι Ερευνητικών Κενών

Σύμφωνα με τον Miles (2017), προτάθηκε ένα νέο μοντέλο που αναγνωρίζει επτά βασικά ερευνητικά κενά. Αυτά τα κενά αναστοιχεύουν σε: (α) έλλειψη τεκμηρίωσης, (β) έλλειψη γνώσης, (γ) έλλειψη πρακτικών-γνώσεων, (δ) μεθοδολογικό κενό, (ε) έλλειψη εμπειρίας, (στ) θεωρητικό κενό και (ζ) πληθυσμιακό κενό.

 

Κενό Τεκμηρίωσης

Ένα κενό τεκμηρίωσης προκύπτει όταν ένα νέο ερευνητικό εύρημα προκαλεί εξαιρετική εξαίρεση, αντίθετη με ευρέως αποδεκτά συμπεράσματα. Αυτό το κενό εμφανίζεται όταν τα αποτελέσματα μιας μελέτης επιτρέπουν συμπεράσματα μεμονωμένα, αλλά παρουσιάζουν αντιφάσεις όταν εξετάζονται από μια πιο γενική οπτική γωνία. Η ανίχνευση αντιφατικών στοιχείων ξεκινά με την ανάλυση του κάθε ερευνητικού ρεύματος. Έπειτα, τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων πρέπει να συνθέσουνται προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αντιφατικά στοιχεία.

 

Κενό Γνώσης

 Το κενό γνώσης αποτελεί ένα συνηθισμένο κενό στην προηγούμενη έρευνα και μπορεί να παρουσιαστεί σε δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ενδέχεται να μην υπάρχουν γνώσεις στο πραγματικό πεδίο, σε θεωρίες και βιβλιογραφία από συναφείς ερευνητικούς τομείς. Δεύτερον, μπορεί να συμβαίνει τα αποτελέσματα μιας μελέτης να αποκλίνουν από τα αναμενόμενα.

 

Κενό πρακτικών γνώσεων

Το κενό τείνει να αποτελεί μια ασυμφωνία που μπορεί να ωθήσει την έρευνα προς νέες κατευθύνσεις. Μια σύγκρουση πρακτικής γνώσης (δράσης-γνώσης) προκύπτει όταν η πραγματική συμπεριφορά των επαγγελματιών διαφέρει από την υποστηριζόμενη συμπεριφορά τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η έρευνα μπορεί να επιδιώξει να διερευνήσει το εύρος της σύγκρουσης και να αποκαλύψει τους λόγους για την ύπαρξή της.

 

Μεθοδολογικό Κενό

 Το μεθοδολογικό κενό αναφέρεται στη σύγκρουση που προκύπτει λόγω της επίδρασης της μεθοδολογίας στα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτό το κενό αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις με τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες και προτείνει μια νέα κατεύθυνση έρευνας που διαφοροποιείται από αυτές τις μεθόδους. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τη διαφοροποίηση των ερευνητικών μεθόδων, ιδίως εάν ορισμένα ερευνητικά θέματα έχουν εξεταστεί κυρίως με τη χρήση μιας μοναδικής ή κοινής μεθόδου.

 

Εμπειρικό Κενό

 Το εμπειρικό κενό αφορά στις ελλείψεις που υπάρχουν στην προηγούμενη έρευνα σε σχέση με ερευνητικά ευρήματα ή προτάσεις που χρειάζονται αξιολόγηση ή επιβεβαίωση μέσω εμπειρικής προσέγγισης. Για παράδειγμα, το εμπειρικό κενό εμφανίζει συγκρούσεις που καμία προηγούμενη μελέτη δεν έχει διερευνήσει άμεσα, προσπαθώντας να αξιολογήσει ένα θέμα ή μια πρόταση μέσω εμπειρικής προσέγγισης.