Μια υπόθεση καθορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών και τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές. Σε κάθε επιστημονική έρευνα, είναι απαραίτητο να διατυπώνονται μία ή περισσότερες υποθέσεις που θα εξεταστούν και θα επιβεβαιωθούν.

Μια υπόθεση είναι μια διατύπωση που μπορεί να επαληθευτεί μέσω επιστημονικής έρευνας. Σε άλλα λόγια, οι υποθέσεις αποτελούν τη διατύπωση του προβλήματος, προτείνοντας πιθανές σχέσεις μεταξύ διάφορων μεταβλητών.

Υπάρχουν πολλοί διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των υποθέσεων, ανάλογα με διάφορα κριτήρια. Ένα από τα πιο κοινά κριτήρια είναι η διάκριση μεταξύ μηδενικών υποθέσεων, γενικών ή θεωρητικών υποθέσεων, υποθέσεων εργασίας και εναλλακτικών υποθέσεων.

Η υπόθεση και η επιστημονική μέθοδος

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής μεθόδου, ο ερευνητής προσπαθεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα μιας κύριας υπόθεσης, γνωστή και ως υπόθεση εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητό να διερευνηθούν περισσότερες από μία λογικές υποθέσεις, μπορούν να εξεταστούν εναλλακτικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο της υπόθεσης εργασίας και των εναλλακτικών υποθέσεων, υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες: συσχετιστικές, συγκριτικές και αιτιώδεις υποθέσεις.

Σε αντίθεση με τις υποθέσεις εργασίας και τις εναλλακτικές υποθέσεις, οι γενικές ή θεωρητικές υποθέσεις δημιουργούν μια εννοιολογική σχέση μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η μηδενική υπόθεση, η οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών.

Εάν δεν είναι εφικτό να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της υπόθεσης εργασίας και των εναλλακτικών υποθέσεων, η μηδενική υπόθεση θα γίνει αποδεκτή ως έγκυρη. Εκτός από αυτές, υπάρχουν και άλλοι τύποι υποθέσεων, όπως σχετικές και υπό όρους. Μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η πιθανοτική ή ντετερμινιστική φύση τους.

Τύποι κύριων υποθέσεων σε μια επιστημονική έρευνα

Μηδενική Υπόθεση

Η μηδενική υπόθεση υποθέτει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών που μελετώνται. Για αυτόν τον λόγο, είναι επίσης γνωστή ως υπόθεση μη σχέσης. Αυτή η υπόθεση θα γίνει αποδεκτή εάν η έρευνα καταδείξει ότι ούτε η υπόθεση εργασίας, ούτε οι εναλλακτικές υποθέσεις είναι έγκυρες.

Γενικές ή Θεωρητικές υποθέσεις

Οι γενικές ή θεωρητικές υποθέσεις εκφράζονται με εννοιολογικό τρόπο, χωρίς να προσδιορίζονται ποσοτικά τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών. Συνήθως, αυτές οι υποθέσεις προκύπτουν μέσω διαδικασιών επαγωγής ή γενίκευσης, βασιζόμενες στην παρατήρηση παρόμοιων συμπεριφορών.

Υποθέσεις εργασίας

Η υπόθεση εργασίας είναι αυτή που επιδιώκεται να επιβεβαιωθεί ή να υποστηριχθεί μέσω επιστημονικής έρευνας. Αυτές οι υποθέσεις μπορούν να υποβληθούν σε πειραματικό έλεγχο, και γι’ αυτό ονομάζονται επιχειρησιακές υποθέσεις. Συνήθως προκύπτουν από την απαγωγή: βασίζονται σε γενικούς νόμους που εξειδικεύονται για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Οι υποθέσεις εργασίας μπορεί να είναι συσχετιστικές, συσχετιστικές ή αιτιώδεις.

Αποδοτέο

Η υπόθεση της κατανομής ή του επιπολασμού σημείου περιγράφει τα φαινόμενα. Αυτή η υπόθεση χρησιμοποιείται για να περιγράψει πραγματικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι μετρήσιμες και μπορούν να διακριθούν από άλλες συμπεριφορές. Η υπόθεση αυτή επικεντρώνεται σε έναν και μόνο παράγοντα.

Συνεταιριστική 

Η συνειρμική υπόθεση θεσπίζει μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, επιτρέποντας την πρόβλεψη της δεύτερης μεταβλητής όταν η πρώτη είναι γνωστή.

Αιτιώδης

Η αιτιώδης υπόθεση καθορίζει μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, όπου η αύξηση ή η μείωση της πρώτης μεταβλητής οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της δεύτερης μεταβλητής. Οι μεταβλητές αυτές είναι γνωστές ως “αιτία” και “επίδραση”.

Για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, απαιτείται ο εντοπισμός μιας σχέσης αιτίου-αποτελέσματος ή στατιστικής σχέσης, καθώς και η αποκλειστική απόρριψη εναλλακτικών εξηγήσεων. Η διατύπωση αυτής της υπόθεσης λαμβάνει τη μορφή: “Αν … τότε …”.

Εναλλακτικές Υποθέσεις

Οι εναλλακτικές υποθέσεις επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα με τις υποθέσεις εργασίας, ψάχνοντας όμως για διαφορετικές πιθανές εξηγήσεις. Επομένως, κατά τη διάρκεια της ίδιας έρευνας, είναι δυνατόν να εξεταστούν διάφορες υποθέσεις.

Συνήθως, αυτές οι υποθέσεις είναι παρόμοιες με τις υποθέσεις εργασίας. Μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως προσδοκώμενες, συνεταιριστικές και αιτιώδεις.