Η μέθοδος της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA) αναπτύχθηκε από τον Jonathan Smith το 1994 και είναι μια τεχνική ανάλυσης ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων. Η IPA έχει εφαρμοστεί κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας με σκοπό να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι.

 

Βασικός Στόχος της Ερευνητικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης

Η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (IPA) έχει ως στόχο τη λεπτομερή διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τον προσωπικό και κοινωνικό τους κόσμο. Κατά την διερεύνηση αυτή, τα βασικά εργαλεία μιας μελέτης IPA είναι οι έννοιες που συνδέονται με συγκεκριμένες εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις στον κόσμο των συμμετεχόντων.

 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

 Για τη συλλογή δεδομένων με τη χρήση της μεθόδου IPA, οι ερευνητές συνήθως προσεγγίζουν τους συμμετέχοντες μέσω συνεντεύξεων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, οι ερευνητές πρέπει να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου έρευνας και να είναι σαφείς και ευγενικοί.

 

Ανάλυση δεδομένων

 Η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση των δεδομένων είναι μια ποιοτική μέθοδος έρευνας που δεν αποσκοπεί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλον τον πληθυσμό, αλλά επικεντρώνεται στη μελέτη των φαινομένων από τη σκοπιά των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θεωριών και να προκαλέσει συζητήσεις με παλαιότερες.

 

Εφαρμογές της Ερευνητικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση των ερευνητών να επικεντρώνονται σε εργασίες που αφορούν τον εντοπισμό των ψυχολογικών και φυσικών συμπτωμάτων των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί επιστήμονες χρησιμοποιούν την εν λόγω προσέγγιση για να ανακαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των ασθενών. Συγκεκριμένα, τα πρόσφατα χρόνια, πολλοί ερευνητές επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση μελετών που εξετάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό.