Η έννοια της “εξωτερικής εγκυρότητας” αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο μπορεί κάποιος να έχει εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα ή τις αναφορές που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, επαληθευτές, ή εξωτερικές οντότητες.

 

Για να επιτευχθεί η εξωτερική εγκυρότητα, οι εξωτερικοί παράγοντες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. Κάποιες κλασικές μεθόδους για την επίτευξη της εξωτερικής εγκυρότητας περιλαμβάνουν:

  1. Εξωτερικός Έλεγχος: Ο εξωτερικός έλεγχος από ανεξάρτητους ελεγκτές ή επαληθευτές προσφέρει αξιόπιστες εκτιμήσεις και επαληθεύσεις σχετικά με διάφορες διαδικασίες ή αποτελέσματα.

 

  1. Πιστοποίηση από Ανεξάρτητες Οντότητες: Οι ανεξάρτητες οντότητες, όπως πιστοποιητικούς φορείς ή επαγγελματικοί οργανισμοί, μπορούν να παράσχουν πιστοποιήσεις για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη συμμόρφωση.

 

  1. Διαφάνεια και Ανοικτή Ανταλλαγή Πληροφοριών: Η διαφάνεια στις διαδικασίες και η ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη συνδέονται με την εξωτερική εγκυρότητα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να εκτιμήσουν την ορθότητα και τη συνέπεια των διαδικασιών.

 

  1. Καταγραφή και Αξιολόγηση Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων: Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να αξιολογήσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία ενός έργου ή ενός συστήματος.

 

Η εξωτερική εγκυρότητα είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από εξωτερικές πηγές είναι αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες για τις αποφάσεις και τη λήψη αποφάσεων.