Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. όπως και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην περίπτωση που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής και οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η προθεσμία της κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, η Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων κατά την ως άνω προθεσμία, αυτές διενεργούνται σε χρόνο που θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

 

Αναφορικά με την επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας πραγματοποιείται μόνο μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.