Τα μαθησιακά στυλ αναφέρονται στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της μάθησης. Κάθε άτομο έχει το δικό του μοναδικό μαθησιακό στυλ, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Η έννοια αυτή προέρχεται από την εκπαιδευτική ψυχολογία και έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Οι τέσσερις βασικοί τύποι μαθησιακών στυλ, όπως περιγράφονται συνήθως, είναι οι εξής:

Οπτικός (Visual):

Τα άτομα αυτά προτιμούν τη χρήση γραφικών, διαγραμμάτων και εικόνων για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών. Τα σχετικά άτομα μαθαίνουν καλύτερα μέσω εικόνων και γραφικών αναπαραστάσεων.

Ακουστικός (Auditory):

Αυτοί που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία προτιμούν να ακούνε προφορικές εξηγήσεις, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν τον ήχο για να κατανοήσουν πληροφορίες.

Κινησιακός (Kinesthetic):

Αυτοί που προτιμούν την κινητική εμπειρία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσα από δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν κίνηση, όπως πειραματισμός ή εφαρμογή των γνώσεων σε πρακτικά προβλήματα.

Αναλυτικός (Read/Write):

Αυτοί που προτιμούν την ανάγνωση και τη γραφή για την επεξεργασία πληροφοριών. Τα άτομα αυτά επωφελούνται περισσότερο από τη συγγραφή σημειώσεων, την ανάγνωση εγχειριδίων και άλλων γραπτών πηγών.