Σε κάθε έρευνα, η εύρεση κατάλληλης μεθοδολογίας είναι απαραίτητη. Η μεθοδολογία αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαμόρφωση της έρευνας. Βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημολογικές και οντολογικές προσεγγίσεις και καθορίζει τις διαδικασίες, τεχνικές και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα.

 

 

Στην ποσοτική έρευνα, επιστημολογικά υπάρχει μια ανεξάρτητη πραγματικότητα που μετράται στατιστικά, χωρίς την εμπλοκή του ερευνητή, εξασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα. Η αξιολόγηση του “πόσο” γίνεται δυνατή επειδή τα δεδομένα έχουν αριθμητική αναπαράσταση, και η ανάλυση και ερμηνεία τους βασίζονται σε λογισμικά στατιστικής.

 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία στην ποσοτική έρευνα. Η περιγραφική προσεγγίση βασίζεται στην παρατήρηση μιας κατάστασης της υπόθεσης που ερευνάται. Στην πειραματική προσέγγιση, η έρευνα γίνεται με επιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει τη μέτρηση και διερεύνηση των αποτελεσμάτων μιας ομάδας μελέτης με πολλές μεταβλητές. Στην πειραματική έρευνα, ο ερευνητής μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες. Αντίθετα, στην μη-πειραματική έρευνα, δεν υπάρχει παραποίηση ή χειραγώγηση από την πλευρά του ερευνητή. Η συσχετιστική μεθοδολογία χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες και επιτρέπει την εξέταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει την επίδρασή τους στις εξαρτημένες μεταβλητές. Τέλος τα ερωτηματολόγια, που είναι ευρέως διαδεδομένα στην ποσοτική κοινωνική έρευνα, αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για αποτελεσματική συλλογή έγκυρων ερευνητικών δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια είναι έγγραφα κατάλληλα σχεδιασμένα και δομημένα έτσι ώστε να αντλούν πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για ανάλυση. Περιλαμβάνουν συνήθως ερωτήσεις κλειστού τύπου που αναλύονται πιο εύκολα, εξυπηρετώντας έτσι τη στατιστική ανάλυση, αλλά περιλαμβάνουν επίσης ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου οι ερωτηθέντες μπορούν να παρέχουν δικές τους απαντήσεις χωρίς να περιορίζονται από προκαθορισμένες επιλογές. Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει τη μεθοδολογία που εξυπηρετεί καλύτερα την έρευνά του.

 

Στην τρέχουσα ποσοτική έρευνα, η κατάλληλη μεθοδολογία θα είναι η χρήση ερωτηματολογίων με σύντομες ερωτήσεις, κυρίως κλειστού τύπου και συναφείς μεταξύ τους. Τα ερωτηματολόγια είναι σταθμισμένα και αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την απόκτηση εξαγώμενων αποτελεσμάτων που, αφενός, ανταποκρίνονται στην αρχική ερώτηση PICO και, αφετέρου, παρέχουν έγκυρα ερευνητικά δεδομένα.