Ο όρος της έρευνας χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή για να περιγράψει τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και νέων γνώσεων, με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της επιστημονικής έρευνας στηρίζεται σε πειραματικές εφαρμογές και στην επαλήθευση των υποθέσεων του ερευνητή.


Για ποιο λόγο ένας ερευνητής επιλέγει την ποιοτική έρευνα (qualitative research);

Η ποιοτική έρευνα έχει ως στόχο την διερεύνηση τκαι την εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων αλλά και της συμπεριφοράς των ατόμων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, μέσα από την παρατήρηση. Μέσω της ποιοτικής μελέτης ενός ζητήματος ο ερευνητής στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων που ίδιος θέτει και σχετίζονται με το “πώς” και το “γιατί”.

Κύρια μέθοδος συλλογής δεδομένων στην ποσοτική ανάλυση αποτελεί η συνέντευξη.

Βήματα διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας

Ο ερευνητικός σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Προσδιορισμός του ερευνητικού σκοπού – φαινομένου και των στόχων της έρευνας.
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση.
 • Επεξεργασία των θεωρητικών προσεγγίσεων.
 • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Επιλογή μιας ή περισσότερων μεθόδων παραγωγής δεδομένων.
 • Κατάλληλη προετοιμασία για την πρόσβαση στην ερευνητική περιοχή.
 • Επιλογή στρατηγικής δειγματοληψίας ποιοτικής έρευνας.
 • Εκτίμηση πρακτικών ζητημάτων και ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.
 • Επιλογή των τρόπων ανάλυσης δεδομένων.
 • Πρακτικές βλέψεις για το είδος της θεωρητικής μορφής την οποία θα λάβουν τα αποτελέσματα.
 • Σκέψεις για τους τρόπους δημοσιοποίησης των ερευνητικών ευρημάτων.

Γιατί να επιλέξω την ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis);

Η ποσοτική ανάλυση παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα υιοθετεί στην ανάλυσή της τις μεθόδους των φυσικών επιστημών, ενδιαφέρεται για γενικούς νόμους και εμπειρικούς κανόνες.

Στόχος της ποσοτικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των αιτιών που προκαλούν την αλλαγή των κοινωνικών φαινομένων, μέσα από αντικειμενικές μετρήσεις.Στο είδος της έρευνας αυτής χρησιμοποιεί συνήθως τη Deductive reasoning, δηλαδή ο ερευνητής αρχίζει με μία ήδη υπάρχουσα θεωρία – αναμένει μία απάντηση.  Η Ποσοτική ανάλυση αποβλέπει στην επαλήθευση μιας υπόθεσης μέσω αριθμητικών στοιχείων.

Χαρακτηριστικά ποσοτικών μεθόδων έρευνας

 • Σταθερή και δύσκαμπτη μορφή
 • Επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων
 • Αναδεικνύει γενικές τάσεις
 • Επιτρέπει έρευνα σε μεγάλο δείγμα (αντιπροσωπευτικό) του πληθυσμού
 • Οι θεωρητικές υποθέσεις υποβάλλονται σε αυστηρότερο και εγκυρότερο έλεγχο (με τη χρήση μεγάλου δείγματος)
 • Δομείται σε πλέγμα μεταβλητών (δηλ. σε χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα).
 • Τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με σκοπό την ανεύρεση γενικών τάσεων
 • Συνεπώς, την επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων/ ερωτημάτων.
 • Επικεντρώνεται στη μέτρηση θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων όπως το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο
 • Γενικές θεωρητικές έννοιες (πχ. κοινωνική απομόνωση, θρησκευτική πίστη, αποδοχή νέων τεχνολογιών) ορίζονται με βάση τα συνθετικά τους στοιχεία
 • Στη συνέχεια προσδιορίζονται εμπειρικά με κατάλληλους δείκτες
 • Ποσοτικές ερευνητικές πρακτικές με σκοπό τον έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων
 • Επικεντρώνονται συνήθως σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που μεταφράζονται στη σύνδεση συγκεκριμένων μεταβλητών.

 

Για την επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθδου στην εκπόνηση της πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής σας διατριβής κατά την διάρκεια του ερευνητικού σας έργου επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

#datanalysis #research 

* Παπαγεωργίου, Γ. (2014). Ποσοτική έρευνα. Ανακτήθηκε από: http://sociology. soc. uoc. gr/pegasoc/wp-content/uploads/2014/10/Microsoft-Word-Papageorgiou_DEIGMATOLHPTIKH1. pdf.