Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου αποτελεί μια σειρά διαδικασιών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ερευνητής εξετάζει διάφορα είδη ερωτήσεων, αναλύει τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την έρευνα και οργανώνει τη δομή των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει.

Βήματα Δημιουργίας Ερωτηματολογίου

  • Καθορισμός των βασικών πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται για την έρευνα.
  • Επιλογή του είδους των ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Καθορισμός του ύφους και του τρόπου διατύπωσης των ερωτήσεων.
  • Προσδιορισμός της σειράς των ερωτήσεων.
  • Σχεδιασμός της μορφής και της παρουσίασης του ερωτηματολογίου.
  • Προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου.
  • Υλοποίηση της έρευνας.

Κεντρικό στοιχείο για την αποτελεσματική οργάνωση και ολοκλήρωση μιας μελέτης αποτελεί το άτομο που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της δημοσκόπησης, και είναι απαραίτητο να διαθέτει πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας εκλογικής διαδικασίας. Τα πρότυπα ερωτηματολόγια παρέχουν μια επιφανειακή εικόνα της πραγματικότητας, χωρίς ωστόσο να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό της στρατηγικής.

Στις περιπτώσεις που διεξάγεται μια ποιοτική έρευνα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο με μια πιο “ελεύθερη” προσέγγιση στα πρώτα στάδια της συνέντευξης και να περιορίζεται περισσότερο προς το τέλος. Τα στοιχεία και οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται στο αρχικό στάδιο της συνέντευξης επηρεάζουν σημαντικά τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Αυτό συμβάλλει στη μετάβαση από γενικές ερωτήσεις σε πιο ειδικές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ένα ερωτηματολόγιο θεωρείται επιτυχημένο όταν είναι διατυπωμένο με σαφήνεια, οι ερωτήσεις είναι απλές και κατανοητές για κάθε συμμετέχοντα. Οι ερωτήσεις πρέπει να παρέχουν επιλογές και να αντανακλούν την πραγματική κατάσταση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να διευκολύνουν τον διαχωρισμό των ψηφοφόρων μέσω της συλλογής διαφορετικών απαντήσεων. Οταν ένα ζήτημα θεωρείται σημαντικό, είναι προτιμητέο να ερευνάται μέσω ενός ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις διαφορετικού περιεχομένου. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξεταστεί το ζήτημα από διάφορες απόψεις και οπτικές.