Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Σκοπός της εισαγωγής είναι να περιληφθεί σύντομα η σημασία της διδασκαλίας της μελέτης, να αιτιολογηθεί η επιλογή της έρευνας και να αναλυθεί ο πυρήνας της. Το μέγεθος της εισαγωγής συνδέεται με το συνολικό μέγεθος της εργασίας, καθορίζοντας την έκτασή της.

Κεφάλαιο 2. Θεωρία

Η βασική επίδικση της θεωρίας είναι να προβεί σε ερμηνεία των έννοιών, να καταφέρει να “κεντρίσει” τον αναγνώστη σε θεωρητικό επίπεδο, να αξιολογήσει τις υποθέσεις, να διατυπώσει τον σκοπό της έρευνας, καθώς επίσης και να παρουσιάσει τη βασική υπόθεση με τις αντίστοιχες υποθέσεις.

Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία

Το περιεχόμενο της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει την προσδιορισμό του δείγματος, την κλίμακα του θέματος και τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων της μελέτης. Με βάση τον στόχο και τις προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της θεωρίας, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο δείγμα, να καθορίσει την κλίμακα του θέματος και να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Κεφάλαιο 4. Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι πίνακες που προκύπτουν από το t-test για τα στοιχεία της πρώτης και της τελευταίας υλοποίησης της κλίμακας, καθώς και από τα κριτήρια των τελικών και συνεχόμενων υλοποιήσεων της κλίμακας. Με βάση τα αποτελέσματα, πραγματοποιείται η ανάλυση.