Η ποιοτική έρευνα αναφέρεται σε μια ερευνητική μέθοδο που επικεντρώνεται στην κατανόηση και εξήγηση της ποικιλομορφίας των απόψεων, συμπεριφορών, πρακτικών και φαινομένων στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος τους. Στην ποιοτική έρευνα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν μη ποσοτικά δεδομένα, όπως συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, αναλύσεις κειμένου και άλλες ποικίλες μεθόδους, προκειμένου να αναδείξουν περιγραφικές, ερμηνευτικές ή θεωρητικές κατανοήσεις.

Τα στάδια της συγγραφής μιας ποιοτικής έρευνας μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη μεθοδολογία ή την προσέγγιση που χρησιμοποιείται, αλλά μια γενική δομή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Καθορισμός του Θέματος και Σχεδιασμός:

Καθορισμός του ερευνητικού θέματος και των στόχων.

Σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας και της συλλογής δεδομένων.

Συλλογή Δεδομένων:

Χρήση μη ποσοτικών μεθόδων όπως συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, γραπτά κείμενα, κ.ά.

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για ανάλυση.

Ανάλυση Δεδομένων:

Επεξεργασία και κατηγορηματοποίηση των δεδομένων.

Ανάλυση κατανοήσεων και προκύπτουσων προτύπων.

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων:

Σύνδεση των ευρημάτων με τη θεωρία ή τον γενικότερο πλαίσιο.

Ερμηνεία των σημαντικών πτυχών των αποτελεσμάτων.

Σύνταξη Αναφοράς Ερευνητικής Εργασίας:

Σύνταξη της τελικής έκθεσης που περιγράφει το πλαίσιο, τη μεθοδολογία, τα ευρήματα και τις ερμηνείες.