Εισαγωγή

Η σύνταξη μιας ποσοτικής έρευνας συνήθως αποτελείται από πέντε βασικά κεφάλαια: Εισαγωγή, Θεωρία, Μεθοδολογία, Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα. Πέραν αυτών, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τρία είδη κειμένου. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην παράθεση, που είναι η ακριβής αντιγραφή κειμένων από άλλη επιστημονική βιβλιογραφία, τη μνεία, που αναφέρεται στο νόημα άλλων επιστημονικών κειμένων, και την προσωπική κρίση, που αναφέρεται στην άποψη και την παρουσία του συγγραφέα.

 

Πρώτο κεφάλαιο: Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο, περιλαμβάνεται μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα της έρευνας. Επιπλέον, αιτιολογείται η επιλογή αυτού του θέματος και παρουσιάζεται η δομή της εργασίας. Το μέγεθος της εισαγωγής διαφέρει ανάλογα με το συνολικό μέγεθος της εργασίας.

 

Δεύτερο κεφάλαιο: Θεωρία

Η ενότητα της Θεωρίας ακολουθεί αμέσως μετά την εισαγωγή και περιλαμβάνει συγκεκριμένους πυλώνες. Αρχικά, προβαίνει στην αποσαφήνιση εννοιών και στην παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με το θέμα της έρευνας. Έπειτα, αναλύεται κριτικά η θεωρητική βάση που παρουσιάστηκε, ενώ τονίζεται ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι υποθέσεις της έρευνας, που διακρίνονται σε γενική υπόθεση και επιμέρους υποθέσεις.

 

Τρίτο κεφάλαιο: Μεθοδολογία

Σχετικά με το τρίτο βασικό κεφάλαιο της εργασίας, τη Μεθοδολογία, επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του δείγματος, των ερευνητικών εργαλείων και του τρόπου ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Συνεπώς, ο συγγραφέας της έρευνας έχει το καθήκον στο συγκεκριμένο κεφάλαιο να περιγράψει λεπτομερώς και να καθορίσει τα παραπάνω στοιχεία, ενώ πρέπει να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις υποθέσεις που έχουν τεθεί.

 

Τέταρτο κεφάλαιο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης έρευνας. Ο συγγραφέας καταγράφει αυτά τα αποτελέσματα μέσω πινάκων, οι οποίοι περιγράφονται και αναλύονται λεπτομερώς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ανάλογα με το περιεχόμενο των πινάκων, αυτοί κατηγοριοποιούνται με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και κατανόησης.

 

Πέμπτο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα και προτάσεις

Σε αυτήν την ενότητα, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα και τη μελέτη του θέματος. Ταυτόχρονα, ο ερευνητής προσθέτει και προτάσεις που αφορούν το ίδιο το θέμα της έρευνας.

 

Συμπεράσματα

Είναι αναμφισβήτητο ότι η σύνταξη μιας ποσοτικής έρευνας υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Συνοψίζοντας, τα βασικά κεφάλαια που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν την πυρήνα της έρευνας, και είναι κρίσιμο να συνταχθούν με προσοχή και προσεκτικότητα. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η μελέτη της εργασίας παρουσιάζεται με τρόπο που συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο.