Η κυρίαρχη έρευνα για Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πολυτεχνείο Κρήτης ξεκινά

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξάγει την νέα της έρευνα αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη «DEEP-REBAYES».

Η έρευνα του «DEEP-REBAYES: Αναθεώρηση των Εννοιών Στρατηγικής Ισορροπίας: Βασισμένη σε Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Γράφους, Ευσταθής κατά Βayes Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα σε Ετερογενή Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα» ξεκίνησε στις 14/11/2023 με βασικό ερευνητή τον κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη.

Στόχος της «DEEP-REBAYES» είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου αντίληψης των εννοιών της στρατηγικής ισορροπίας, προκειμένου να οδηγήσει στην επινόηση καταλληλότερων και ουσιαστικότερων εννοιών και πρακτικών ορθολογισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν νέοι αλγόριθμοι που θα συνδέουν την Θεωρία Παιγνίων με την Μηχανική Μάθηση.

Η έρευνα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλους τομείς  υψίστης κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι αγορές ενέργειας, οι δημοπρασίες, το χρηματιστήριο και τα χρηματοοικονομικά, αλλά και σε οποιοδήποτε περιβάλλον που οι αποφάσεις στρατηγικής λαμβάνονται υπό αβεβαιότητα.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGenerationEU στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας-ΕΛΙΔΕΚ (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 15430). Η επιλογή των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνταν πραγματοποιήθηκε μέσω αξιολόγησης και από τις συνολικά 136 προτάσεις επιλέχθηκαν μόλις οι 26 (ποσοστό έγκρισης 15.5%).