Η ερευνητική δραστηριότητα είναι προνόμιο κάθε επιστήμονα, υπό τον όρο ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις για την επιτυχή υλοποίησή της. Πέραν των προσωπικών ενδιαφερόντων, η έρευνα πρέπει να προσφέρει καινοτόμα στοιχεία. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ερευνών: η βιβλιογραφική και η ερευνητική. Σε κάθε περίπτωση, ο ερευνητής πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες.Τέλος, η επιστημονική εργασία, ανεξαρτήτως τύπου, πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον ερευνητή και τους ειδικούς, αλλά και από το ευρύτερο επιστημονικό κοινό.

Είδη επιστημονικών εργασιών

Οι επιστημονικές εργασίες μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες. Αρχικά, υπάρχει η ποσοτική έρευνα. Στη συνέχεια, βρίσκεται η ποιοτική έρευνα, και, τέλος, η βιβλιογραφική έρευνα. Κάθε κατηγορία ακολουθεί τους δικούς της κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Παρατηρείται ότι ο συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας έχει γίνει δημοφιλής τελευταία, γνωστός ως “έρευνα δράση,” συνδυάζοντας στοιχεία από και τις δύο βασικές κατηγορίες.

Ποσοτική έρευνα

Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται σε μια σειρά διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ενός θέματος, όπως οι περιγραφικές και οι συσχετιστικές μέθοδοι. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ερευνητικών διαδικασιών είναι η χρήση ποσοτικών δεδομένων. Επιπλέον, τέσσερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ύπαρξη ενός αντιπροσωπευτικού ή μη δείγματος, τη χρήση εργαλείου συλλογής δεδομένων, την ακολούθηση ενός συγκεκριμένου τρόπου επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και την παρουσία ενός ερευνητή.

Ποιοτική έρευνα

Η ποιοτική έρευνα αναφέρεται σε ένα σύνολο ερευνητικών διαδικασιών που εξετάζουν λεπτομερώς μια κατάσταση, χρησιμοποιώντας ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από το υποκείμενο μέσω του ερευνητή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην ερμηνεία μιας κατάστασης, χρησιμοποιώντας φυσικές προσεγγίσεις όπως οι συνεντεύξεις, οι συνομιλίες, οι φωτογραφίες και άλλα. Στην ποιοτική έρευνα, τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την απουσία μεγάλου δείγματος, τη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, την άμεση επαφή του ερευνητή με το υποκείμενο και την αδυναμία γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφική έρευνα

Η βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται σε μια διαδικασία ανάλυσης ενός θέματος με στόχο την απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα, χωρίς τη συλλογή ερευνητικών ή εμπειρικών δεδομένων. Αντίθετα, επικεντρώνεται στα βιβλιογραφικά δεδομένα που προκύπτουν από την επιστημονική βιβλιογραφία. Ο τρόπος σύνταξής της περιλαμβάνει τα εξής βήματα: αρχικά, παρουσίαση συνοπτικά του νοήματος των εξεταζόμενων βιβλιογραφικών δεδομένων. Στη συνέχεια, κατηγοριοποίηση και συγκριτική ανάλυση τους. Τέλος, κριτική αποτίμηση και σύνθεση των δεδομένων σε ένα ενιαίο κείμενο.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της βιβλιογραφικής έρευνας, αυτά διακρίνονται σε τέσσερα μέρη. Καταρχάς, υπάρχει η εισαγωγή, η οποία ακολουθείται από τη διευκρίνιση όρων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανασκόπηση των βασικών θεωριών που προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, και τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Συμπεράσματα

Κάθε κατηγορία επιστημονικής εργασίας έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και κανόνες. Ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο για την έρευνά του και να τον ακολουθήσει πιστά, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λάθη.