ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ Τι είναι κλίμακα; Κλίμακα (Scale) είναι τύπος σύνθετου μέτρου που αποτελείται από διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων υφίσταται μια λογική ή εμπειρική δομή. Ποια είναι η χρήση της; Μια κλίμακα χρησιμοποιείται κυρίως στην προσπάθεια της ποσοτικοποίησης...
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τι είναι το Ερωτηματολόγιο; Το Ερωτηματολόγιο (Questionnaire) είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος τίθεται σε θέση να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά. Ένα ερωτηματολόγιο δύναται να συμπληρωθεί σε έντυπη ή...
Statistics is as much an art as a science

Statistics is as much an art as a science

«Η στατιστική είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη» Στο άρθρο του Anthony Kuk με τίτλο: «Statistics an attractive option for mathematics students» μας περιγράφει πως ως προπτυχιακός φοιτητής Μαθηματικών που τον ενδιέφερε εκείνη την εποχή το πεδίο της Τοπολογίας, ήρθε σε...
Field research

Field research

Έρευνα πεδίου Η μεθοδολογία της πρωτογενούς έρευνας διαμορφώθηκε με βάση κάποιες παραδοχές όπως ότι οι παράμετροι ποιότητας ενός συστήματος δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν το σύστημα αυτόνομα αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσοντας με τη συσχέτιση αυτή ένα...
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πρόγραμμα Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πρόγραμμα Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πρόγραμμα Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής»   Συμμετοχή Η DatAnalysis συμμετείχε στο εντατικό μηνιαίο διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής», το οποίο...
Variables- Parameters

Variables- Parameters

Μεταβλητές-Παράμετροι   Αναφέρονται στις σχέσεις που υποτίθεται ότι περιγράφουν μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση, ως πρότυπο. Συνήθως, ένα μοντέλο αποτελείται από μία ή περισσότερες εξισώσεις. Τις ποσότητες που εμφανίζονται στις εξισώσεις τις ταξινομούμε σε...
Sample Size

Sample Size

Μέγεθος Δείγματος   Πρόκειται για το πλήθος των στοιχείων που διαμορφώνουν το δείγμα και συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα n. Το μέγεθος δεν χρειάζεται να είναι κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του μεγέθους του πληθυσμού. Αντίθετα, προσδιορίζεται σε σχέση με το μέγεθος του...
Bioinformatics

Bioinformatics

«Βιοπληροφορική»   Η βιοπληροφορική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών σε ότι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη βιολογία. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις, όπως για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση και την...
Standard score

Standard score

To Standard score (γνωστό και ως z-score) είναι ένα πολύ χρήσιμο στατιστικό εργαλείο, διότι μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα μιας βαθμολογίας που συμβαίνει εντός της κανονικής μας κατανομής και μας επιτρέπει να συγκρίνουμε δύο βαθμολογίες που είναι από...
Observational study designs

Observational study designs

Σχέδια Μελέτης Παρατηρήσεων Εισαγωγή Ο όρος έρευνα στις καθημερινές εκφράσεις συνδέεται με πολλά αντικείμενα εφαρμογής. Περισσότερο ωστόσο φέρεται με μια εξειδικευμένη σημασία τη συστηματική, αντικειμενική και εξακριβωμένη αναζήτηση πληροφοριών προς επίλυση κάποιου...
Testing for normality

Testing for normality

Έλεγχος κανονικότητας Στα στατιστικά στοιχεία, οι δοκιμές κανονικότητας χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί πόσο πιθανό είναι να διανέμεται κανονικά μια τυχαία μεταβλητή που βρίσκεται κάτω από το σύνολο δεδομένων και για να προσδιοριστεί εάν ένα σύνολο δεδομένων είναι...
Standard score

Chi-Square

Εισαγωγή Το στατιστικό κριτήριο x2 (χ-τετράγωνο – chi-square) είναι η δοκιμασία που χρησιμοποιείται συχνότερα για τον έλεγχο των υποθέσεων των ερευνών, λόγω της σχετικής ευκολίας με την οποία ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του. Πρόκειται για ένα μη...
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ DATA ANALYST

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ DATA ANALYST

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ DATA ANALYST  Ο Αναλυτής Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες μπορεί να δουλέψει ένας αναλυτής δεδομένων...
Research methodology

Research methodology

Μεθοδολογία Έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Ένας ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση µε τον προβληματισμό του και σε συνάρτηση µε το υπό...

The PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyzes) Statement

Εισαγωγή  Σε όλες τις έρευνες, η αξία μιας συστηματικής ανασκόπησης εξαρτάται από το τι έγινε, τι βρέθηκε και τη σαφήνεια της αναφοράς. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι μετα-αναλύσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές τόσο στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης όσο...

Harvard Style

Το Harvard Style αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών, το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή να αναγνωρίσει τις πηγές που χρησιμοποίησε για την συγγραφή του ακαδημαϊκού έργου, να καταστήσει το έργο του αξιόπιστο ενώ ταυτόχρονα τον προφυλάσσει...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι ερευνητές που πραγματοποιούν μία έρευνα, έχουν θέσει αρχικά ορισμένους στόχους προς επίτευξη, είτε η έρευνα αυτή είναι πειραματική είτε είναι παρατήρησης. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει αρχικά να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός της έρευνας, ο...

Factor Analysis

Ανάλυση παραγόντων Εισαγωγή Η παραγοντική ανάλυση είναι ένας τομέας της πολυμεταβλητής ανάλυσης, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από ψυχολόγους, με πιο διακεκριμένους τους Spearman, Thomson, Thurstone και Burt. Σε πρώτη φάση, η παραγοντική ανάλυση ασχολήθηκε κυρίως με...
Somers’ Delta

Somers’ Delta

Το Δελτα του Somers Εισαγωγή  Το Δέλτα του Somers (ή Somers ‘D), είναι ένα μη παραμετρικό μέτρο της δύναμης και της κατεύθυνσης της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ μιας κανονικής εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας κανονικής ανεξάρτητης μεταβλητής. Παρόλο που είναι...