Variables- Parameters

Variables- Parameters

Μεταβλητές-Παράμετροι   Αναφέρονται στις σχέσεις που υποτίθεται ότι περιγράφουν μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση, ως πρότυπο. Συνήθως, ένα μοντέλο αποτελείται από μία ή περισσότερες εξισώσεις. Τις ποσότητες που εμφανίζονται στις εξισώσεις τις ταξινομούμε σε...
Sample Size

Sample Size

Μέγεθος Δείγματος   Πρόκειται για το πλήθος των στοιχείων που διαμορφώνουν το δείγμα και συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα n. Το μέγεθος δεν χρειάζεται να είναι κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του μεγέθους του πληθυσμού. Αντίθετα, προσδιορίζεται σε σχέση με το μέγεθος του...
Bioinformatics

Bioinformatics

«Βιοπληροφορική»   Η βιοπληροφορική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών σε ότι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη βιολογία. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις, όπως για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση και την...
Standard score

Standard score

To Standard score (γνωστό και ως z-score) είναι ένα πολύ χρήσιμο στατιστικό εργαλείο, διότι μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα μιας βαθμολογίας που συμβαίνει εντός της κανονικής μας κατανομής και μας επιτρέπει να συγκρίνουμε δύο βαθμολογίες που είναι από...
Observational study designs

Observational study designs

Σχέδια Μελέτης Παρατηρήσεων Εισαγωγή Ο όρος έρευνα στις καθημερινές εκφράσεις συνδέεται με πολλά αντικείμενα εφαρμογής. Περισσότερο ωστόσο φέρεται με μια εξειδικευμένη σημασία τη συστηματική, αντικειμενική και εξακριβωμένη αναζήτηση πληροφοριών προς επίλυση κάποιου...
Testing for normality

Testing for normality

Έλεγχος κανονικότητας Στα στατιστικά στοιχεία, οι δοκιμές κανονικότητας χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί πόσο πιθανό είναι να διανέμεται κανονικά μια τυχαία μεταβλητή που βρίσκεται κάτω από το σύνολο δεδομένων και για να προσδιοριστεί εάν ένα σύνολο δεδομένων είναι...
Standard score

Chi-Square

Εισαγωγή Το στατιστικό κριτήριο x2 (χ-τετράγωνο – chi-square) είναι η δοκιμασία που χρησιμοποιείται συχνότερα για τον έλεγχο των υποθέσεων των ερευνών, λόγω της σχετικής ευκολίας με την οποία ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του. Πρόκειται για ένα μη...