ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στάθμιση Ερωτηματολογίου [Weighting of a Questionnaire] Η Στάθμιση [Weighting] αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία επιβεβαιώνει την Εγκυρότητα [Validity] και την Αξιοπιστία [Reliability] της χρήσης ενός ερωτηματολογίου ή μιας κλίμακας σε διάφορους τύπους έρευνας...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Βιβλιογραφικές Αναφορές [References] Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές (References), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ακαδημαϊκού αλλά και επιστημονικού κειμένου, όπως μιας ερευνητικής πρότασης, μιας πτυχιακής/μεταπτυχιακής, διδακτορικής μελέτης και ενός paper.  Γιατί...

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πηγές Δεδομένων [Data Sources] Σε κάθε ερευνητική μελέτη, το στάδιο που ακολουθεί τον σχεδιασμό της, είναι αυτό της συλλογής των δεδομένων (data), που η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών, οδηγούν σε χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα για την εν λόγω μελέτη. Ωστόσο,...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέτρηση και Αξιολόγηση [Μeasurement and Εvaluation] Η Μέτρηση [Μeasurement] και η Αξιολόγηση [Εvaluation] αποτελούν δύο βασικά κριτήρια των ερευνητικών εργαλείων (πχ. Ερωτηματολόγιο, Κλίμακα) που έχουν στόχο την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Ορισμοί...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ερευνητική Πρόταση [Research Proposal] Πρωταρχικό στάδιο κατά την διενέργεια μιας ερευνητικής μελέτης και πριν τον σχεδιασμό αυτής είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον χώρο των επιχειρήσεων, αποτελεί η συγγραφή και η κατάθεση της Ερευνητικής Πρότασης (research...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη [Interview] Η Συνέντευξη [Interview] είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Έρευνας Πεδίου [Field research] και συνάμα της Ποιοτικής Μεθόδου Έρευνας [Quantitative Research]. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που...

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests] Τι είναι τα Ψυχομετρικά Τεστ; Τα Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests] είναι τα κύρια εργαλεία της Ψυχομετρίας και είναι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας που αξιοποιούνται για εξεταστούν και να αναλυθούν χαρακτηριστικά όπως η...

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Κατηγορίες Μελετών Παρατήρησης [Observational Studies’ Categories]   Για τον σχεδιασμό μιας μελέτης παρατήρησης, ένας ερευνητής έχει στην “φαρέτρα” του 3 κατηγορίες μελετών. Η περιγραφή, τα μειονεκτήματα και τα τα πλεονεκτήματα καθεμιάς απο...

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ vs ΚΛΙΜΑΚΑ

Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα [Questionnaire vs Scale]   Αρκετά συχνά, οι νέοι ερευνητές συγχέουν τις έννοιες του Ερωτηματολογίου [Questionnaire] και της Κλίμακας [Scale]. Ωστόσο, μεταξύ τους, σημειώνονται ορισμένες διαφορές οι οποίες θα εξεταστούν ακολούθως. Πριν...

ΚΛΙΜΑΚΑ

Κλίμακα [Scale] Τι είναι Κλίμακα; Κλίμακα [Scale] είναι ένας τύπος σύνθετου μέτρου που έχει ως σκοπό την συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων σχετικά με συμπεριφορές, απόψεις και στάσεις ενός ατόμου. Υπάρχουν πολλά είδη κλιμάκων, κυρίως ψυχομετρικών, που...

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ερωτηματολόγιο [Questionnaire] Τι είναι το Ερωτηματολόγιο; Το Ερωτηματολόγιο [Questionnaire], αποτελεί ένα είδος ποσσοτικής έρευνας και είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος τίθεται σε θέση να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά....

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Έρευνα πεδίου [Field Research] Τι είναι Έρευνα Πεδίου;  Έρευνα Πεδίου [Field Research] είναι μία μέθοδος ποιοτικής έρευνας, κατά την οποίαν δύναται να παρατηρηθεί το αντικείμενο έρευνας μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (πεδίο). Για παράδειγμα, η διερεύνηση των...

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Σχέδια Μελέτης Παρατηρήσεων [Observational Study Designs]   Τα Σχέδια Μελέτης Παρατήρησης [Observational Study Designs] αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ερευνητικής μεθοδολογίας, ενώ αποτελούν σπουδαίο παράγοντα στην ποιότητα, την εκτέλεση και την ερμηνεία μιας...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαδικτυακή Έρευνα (Online Survey) Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Επομένως, ως προς τον σχεδιασμό μιας...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Ερευνητική Υπόθεση [Research Hypothesis] Η Ερευνητική Υπόθεση [Research Hypothesis] είναι μία δήλωση προσδοκίας ή πρόβλεψης, η οποία θα ελεγχθεί από την έρευνα. Καθορισμός Ερευνητικών Υποθέσεων Ο καθορισμός των ερευνητικών υποθέσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα...

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Δειγματοληψία [Sampling] Το στάδιο της Δειγματοληψίας [Sampling] είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε έρευνας, καθώς μέσω αυτής συλλέγονται τα δεδομένα αυτής. Αυτά στην συνέχεια θα επεξεργαστούν και θα αναλυθούν με απώτερο σκοπό την εξαγωγή έγκυρων...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΓΙΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

Στατιστικά Υγιής Έρευνα [Statistically Sound Survey] Στατιστικά “Yγιής” [Statistically Sound] Έρευνα σημαίνει να υπάρχει στατιστικός σχεδιασμός έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυστηρή στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται. Στάδια Ελέγχου Τα στάδια που ακολουθεί...

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιοπιστία [Reliability]   Ο υπολογισμός της Αξιοπιστίας [Reliability] και της Εγκυρότητας [Validity] των ερευνητικών εργαλείων (πχ. Ερωτηματολόγιο, Κλίμακα) είναι βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων στις ερευνητικές μελέτες που...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

Δημοσίευση Ψυχομετρικού Τεστ [Psychometric Test Publication]   Η Δημοσίευση [Publication] αποτελεί το τελευταίο βήμα για την κατασκευή ενός ψυχομτερικού τεστ, δηλαδή μιας Κλίμακας ή ενός Ερωτηματολογίου με κύριο αντικείμενο την ψυχολογία και τις ικανότητες ενός...

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Εγκυρότητα [Validity] Η Εγκυρότητας [Validity] συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση μια έρευνας και συγκεκριμένα, με το Ερωτηματολόγιο και την Κλίμακα. Σαν έννοια, δεν είναι τίποτε άλλο από τον έλεγχο και την επικύρωση του ότι το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιείται...