ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τι είναι το Ερωτηματολόγιο;

Το Ερωτηματολόγιο (Questionnaire) είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος τίθεται σε θέση να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά. Ένα ερωτηματολόγιο δύναται να συμπληρωθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αλλά και από το τηλέφωνο μέσω των τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων. Κύριο μέλημα ενός ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει δεδομένα ζητώντας από ένα σύνολο ανθρώπων να απαντήσουν στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις.

Ποια είναι η χρήση του;

Ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται συχνά στα πλαίσια μια ερευνητικής μελέτης, με στόχο να εξαχθούν περιγραφικά και επεξηγηματικά δεδομένα που σχετίζονται με απόψεις, διάφορα χαρακτηριστικά, ιδιότητες κ.α. Για αυτό το λόγο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ δείγματος και ερευνητή.

Πλεονεκτήματα

 1. Δύναται να αποσταλούν και να συμπληρωθούν από μεγάλο σύνολο ανθρώπων
 2. Η δημιουργία και η χρήση τους είναι απλή
 3. Ενισχύεται η ελεύθερη έκφραση
 4. Ο ερευνητής αδυνατεί να επηρεάσει τις απαντήσεις
 5. Η συμπλήρωση, σχεδόν πάντα, είναι ανώνυμη
 6. Οι τρόποι ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι
 7. Κοστίζει χρονικά και οικονομικά λιγότερο

Μειονεκτήματα

 1. Ο ερευνητής αδυνατεί να αποσαφηνίσει τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
 2. Το άτομο που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αναγκάζεται να απαντά με το τρόπο που προσφέρει το ερωτηματολόγιο

Δημιουργία ερωτηματολογίου

Για να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 1. Ο στόχος της έρευνας
 2. Η μέθοδος της συλλογής των δεδομένων
 3. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ερωτώμενων

Επίσης, ως προς την κατασκευή του, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις:

 1. Να διακατέχεται από πληρότητα
 2. Σαφήνεια
 3. Συνοχή
 4. Κατάλληλη δομή
 5. Ύπαρξη ερωτημάτων ελέγχου
 6. Να είναι σύντομο και το μέγεθος του να μην είμαι μεγάλο.
 7. Ύπαρξη οδηγιών συμπλήρωσης
 8. Να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία

Τύποι Ερωτήσεων

Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων:

 1. Ανοιχτού τύπου
 2. Κλειστού τύπου
 3. Βαθμονόμησης
 4. Κατάταξης
 5. Διαβαθμισμένης Κλίμακας
 6. Πολλαπλής επιλογής

Σειρά Ερωτήσεων

Ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι ευγενικό και φιλικό προς τον ερωτώμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η σειρά των ερωτήσεων να ακολουθεί μια διαβαθμισμένη πορεία. Στην αρχή οι ερωτήσεις καλύπτουν δημογραφικά στοιχεία (πχ. ηλικία, φύλο, κατοικία) ή κοινώς οι εύκολες ερωτήσεις και προς το τέλος οι δύσκολες ερωτήσεις, αυτές δηλαδή που ίσως χρειαστούν σκέψη για να απαντηθούν.

Βιβλιογραφία

Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος, Κουτσογιάννης, (2015) Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας