Το Harvard Style αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών, το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή να αναγνωρίσει τις πηγές που χρησιμοποίησε για την συγγραφή του ακαδημαϊκού έργου, να καταστήσει το έργο του αξιόπιστο ενώ ταυτόχρονα τον προφυλάσσει και από τον κίνδυνο της λογοκλοπής. 

Για τη σύνταξη των βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το Harvard Style ο ερευνητής πρέπει να δώσει προσοχή1. Στις παραπομπές εντός του κειμένου 2. Στην καταγραφή των πλήρων βιβλιογραφικών αναφορών σε μια λίστα στο τέλος της εργασίας

Βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο 

Οι παρενθετικές παραπομπές μέσα στο κείμενο μπορούν να γίνουν είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο:

• Με άμεσο τρόπο γίνεται όταν χρησιμοποιείται αυτολεξεί ένα απόσπασμα από την πηγή 

• Με έμμεσο τρόπο γίνεται όταν ένα απόσπασμα συνοψίζεται ή παραφράζεται 

Όταν χρησιμοποιείται αυτολεξεί κάποιο απόσπασμα από μια πηγή, τότε χρησιμοποιούνται εισαγωγικά («»). Πριν από τα εισαγωγικά υπάρχει μια εισαγωγική φράση στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας και μέσα σε παρένθεση το έτος (π.χ. ο Επώνυμο (έτος) αναφέρει «…». ). Όταν συνοψίζεται ή παραφράζεται η ιδέα τότε αναφέρεται μόνο ο συγγραφέας και το έτος (π.χ. Σύμφωνα με τον Επώνυμο (έτος), …).

Βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου

Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος της εργασίας, οι πηγές θα πρέπει:• Να καταγράφονται με χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο στο πιο παλαιότερο• Να είναι σε αριστερή ευθυγράμμιση • Ο τίτλος και ο υπότιτλος της κάθε αναφοράς είναι σε πλάγια γραφή και το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξεις του τίτλου είναι κεφαλαίο, ενώ του υπότιτλου πεζό. 

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο:

• Βιβλίο με έναν συγγραφέα: (Επίθετο, Έτος, σελίδες)

• Βιβλίο με πάνω από τρείς συγγραφείς: (Επίθετο 1ου συγγραφέα κα., Έτος, σελίδες)

• Ηλεκτρονικό βιβλίο: (Επίθετο, έτος)

• Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Όνομα οργανισμού, έτος)

Παραδείγματα καταγραφής βιβλιογραφικών αναφορών στη λίστα

• Βιβλίο με έναν συγγραφέα: Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης 

• Βιβλίο με πάνω από τρείς συγγραφείς: Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο.,… και Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης // Δηλαδή τα ονόματα των συγγραφών χωρίζονται με κόμμα και οι δύο τελευταίοι με και 

• Ηλεκτρονικό βιβλίο: Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος Βιβλίου. Διαθέσιμο στο: url[ημερομηνία πρόσβασης]

• Διατριβή: Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής) Τίτλος διατριβής. Μη εκδοθείσα διδακτορική διατριβή. Ονομασία Ιδρύματος

• Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όνομα Ευρωπαϊκού Οργανισμού (έτος έκδοσης) Τίτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

• Blog: Επίθετο, Ο. (Έτος δημοσίευσης ή τελευταίας ενημέρωσης) ‘Τίτλος’, Τίτλος Ιστότοπου, Ημερομηνία δημοσίευσης. Διαθέσιμο στο: URL [Ημερομηνία]