ΚΛΙΜΑΚΑ

Τι είναι κλίμακα;

Κλίμακα (Scale) είναι τύπος σύνθετου μέτρου που αποτελείται από διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων υφίσταται μια λογική ή εμπειρική δομή.

Ποια είναι η χρήση της;

Μια κλίμακα χρησιμοποιείται κυρίως στην προσπάθεια της ποσοτικοποίησης προτάσεων, απόψεων, στάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει μια και μόνο σωστή απάντηση, αλλά απαιτείται η έγκριση μια εναλλακτικής λύσης μεταξύ των δυνατών απαντήσεων. Πολλές φορές μάλιστα δημιουργούνται και άλλες απαντήσεις. Για παράδειγμα, για την μέτρηση της «παραδοσιακότητας» υπάρχουν αρκετές προτάσεις που μπορούν να την απαντούν, όπως:

 • Για τον γάμο των παιδιών πρέπει να αποφασίζουν οι γονείς τους
 • Η θέση των γυναικών είναι μέσα στο σπίτι και δεν πρέπει να εργάζονται κλπ..

Γενικά, οι κλίμακες αποτελούν σημαντικό εργαλείο των ερωτηματολογίων καθώς είναι αδύνατο ένα ερωτηματολόγιο να μην χρησιμοποιήσει έστω και μία κλίμακα.

Τύποι Κλιμάκων:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κλιμάκων, ανάλογα με την ερώτηση- άποψη που εξετάζεται. Η συνηθέστερη μορφή κλίμακας είναι η τακτική κλίμακα, η οποία απαρτίζεται από δύο κατηγορίες:

 1. Κλίμακες απλής βαθμολόγησης
 2. Κλίμακες αθροιστικής βαθμολόγησης

Τόσο η απλή, όσο και η αθροιστική κλίμακα, αποτελούνται από κατηγορίες.

Κλίμακες Απλής Βαθμολόγησης:

 1. Κλίμακες γραφικής βαθμολόγησης
 2. Κλίμακες θεματικής βαθμολόγησης
 3. Κλίμακες συγκριτικής βαθμολόγησης

Κλίμακες Αθροιστικής Βαθμολόγησης

 1. Κλίμακα εννοιολογικής διαφοροποίησης
 2. Κλίμακα κοινωνικής απόστασης (Bogardus)
 3. Κλίμακα Likert
 4. Κλίμακα Guttman
 5. Κλίμακα Thurstone