Ένα απλό ραβδόγραμμα είναι χρήσιμο στην γραφική απεικόνιση (οπτικοποίηση) των δεδομένων σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση μετρήσεων (δηλαδή, συχνοτήτων) των κατηγοριών μιας ονομαστικής ή κανονικής μεταβλητής, καθώς και για την απεικόνιση της μέσης τιμής μιας συνεχούς μεταβλητής για τις κατηγορίες μιας ονομαστικής ή κανονικής μεταβλητής. Θα χρησιμοποιείται συχνά εκτός από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία inferential statistics. Για παράδειγμα, ένα απλό ραβδόγραμμα είναι κατάλληλο εάν αναλύετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο δείγμα τ-τεστ independent-samples t-test, ένα ζεύγος δειγμάτων τ-τεστ (εξαρτημένο τ-τεστ) paired-samples t-test , ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα one-way ANOVA ή ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων repeated measures ANOVA. Εάν χρησιμοποιείτε μία χ-τετράγωνο κατανομή για συσχέτιση chi-square test for association ή ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων two-way ANOVA, θα χρειαστεί να εξετάσετε ένα σύμπλεγμα ραβδογραμμάτων.

Για παράδειγμα, ένα απλό ραβδόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δείξει τον αριθμό των φορών που οι αγοραστές προτίμησαν μία από τις 5 διαφορετικές μάρκες παγωτών (δηλαδή, η ονομαστική μεταβλητή θα ήταν «προτίμηση μάρκας» και θα περιείχε 5 κατηγορίες-«μάρκα παγωτού Α», «μάρκα παγωτού Β», «μάρκα παγωτού Γ», «μάρκα παγωτού Δ» και «μάρκα παγωτού Ε» – και η στατιστική που υπολογίζεται μπορεί να είναι  μία μέτρηση «count»). Το απλό ραβδόγραμμα θα αναδείξει τη δημοτικότητα των 5 διαφορετικών εμπορικών σημάτων παγωτού. Εναλλακτικά, ένα απλό ραβδόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων από τους στατιστικούς ελέγχους όπως το ανεξάρτητο τ-τεστ δείγμα independent-samples t-test, την ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα one-way ANOVA, και πολλών άλλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα απλό ραβδόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δειχθεί η διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ των κατηγοριών μιας ονομαστικής ή κανονικής μεταβλητής. Για παράδειγμα, ένα απλό ραβδόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει τις διαφορές στην εξαρτημένη μεταβλητή ,το εισόδημα, με βάση τις τρείς κατηγορίες της κανονικής ανεξάρτητης μεταβλητής, το επίπεδο εκπαίδευσης (δηλαδή, που βρίσκονται αυτές οι τρεις κατηγορίες «σχολείο», «κολλέγιο» και «πανεπιστήμιο»).

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να σας δείξει πώς να δημιουργείτε ένα ραβδόγραμμα με τη χρήση του SPSS Statistics. Πρώτα, συνιστάμε το παράδειγμα example που χρησιμοποιήσαμε σε αυτόν τον οδηγό. Στη συνέχεια, θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιείτε το Chart Builder στο SPSS Statistics για να δημιουργήσετε ένα απλό ραβδόγραμμα. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις δυνατότητες τουChart Builder άλλαξαν στην έκδοση 25 του SPSS Statistics, θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα απλό ραβδόγραμμα από την έκδοση 25 και μετά  version 25 and above (η οποία περιλαμβάνει την έκδοση συνδρομής του SPSS Statistics) και από την έκδοση 24 και πριν version 24 and earlier.