Ιστογράμματα

Τι είναι ένα Ιστόγραμμα;

Το ιστόγραμμα είναι μία γραφική παράσταση που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε και να δείξετε την υποκείμενη κατανομή συχνότητας (σχήμα) ενός συνόλου συνεχών δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την επιθεώρηση των δεδομένων για την υποκείμενη κατανομή του (π.χ., κανονική κατανομή), ακραίες τιμές, ασσυμετρία, κλπ.

Πώς δημιουργείτε ένα ιστόγραμμα από μία συνεχή μεταβλητή;

Για να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα από μία συνεχή μεταβλητή, χρειάζεται πρώτα να χωρίσετε τα δεδομένα σε διαστήματα, που ονομάζονται ορθογώνια. Στο παραπάνω παράδειγμα, η Age(ηλικία) είναι χωρισμένη σε ορθογώνια και κάθε ορθογώνιο αντιπροσωπεύει μία περίοδο 10 χρόνων ξεκινώντας από την ηλικία των 20. Κάθε ορθογώνιο περιέχει τον αριθμό εμφανίσεων των βαθμολογιών των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό το ορθογώνιο.

Τα ιστογράμματα βασίζονται στην περιοχή και όχι στο ύψος των στηλών

Σε ένα ιστόγραμμα, η περιοχή της στήλης δείχνει τη συχνότητα των εμφανίσεων για κάθε ορθογώνιο. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της στήλης δεν υποδεικνύει απαραίτητα πόσες εμφανίσεις βαθμολογιών υπήρχαν σε κάθε μεμονωμένο ορθογώνιο. Το πηλίκο του ύψους πολλαπλασιάζεται επί το πλάτος του ορθογωνίου και αυτό υποδεικνύει τη συχνότητα εμφανίσεων εντός του ορθογωνίου. Ένας λόγος που το ύψος των στηλών γίνεται συχνά λάθος, ως ένδειξη συχνότητας και όχι ως περιοχή της στήλης οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά ιστογράμματα έχουν συχνά ισότιμες στήλες (ορθογώνια) και υπό αυτές τις συνθήκες το ύψος δεν αντανακλά τη συχνότητα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραβδογράμματος και ενός ιστογράμματος;

Η κύρια διαφορά είναι ότι ένα ιστόγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για τη γραφική αναπαράσταση των εμφανίσεων της συχνότητας των βαθμολογιών σε ένα συνεχές σύνολο δεδομένων που διαιρέθηκε σε τάξεις, ονομαζόμενα ως ορθογώνια. Τα ραβδογράμματα, από την άλλη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς άλλους τύπους μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων κανονικών και ονομαστικών δεδομένων.