Σε συνεργασία με το Τμημα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  συμβάλλαμε στην ολοκληρώση της μελέτης με τίτλο “Quantification of 3D SPECT stress / rest volume differences in Myocardium Perfusion Imaging”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής, που παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής.