ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς έχουμε συμβάλλει στην ολοκλήρωση ερευνών, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη λίστα όλων των δημοσιεύσεων που έχουμε ολοκληρώσει. 

“Amending Decision 2010/642/EU authorising a method for grading pig carcases in Greece and repealing Decision 89/449/EEC authorising methods for grading pig carcases in Greece”

 

Σε συνεργασία με την Q&D Α.Ε.,  παρουσιάσαμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων και Υγιεινής Τροφίμων το μαθηματικό μοντέλο που κατασκευάσαμε για την ταξινόμηση σφαγείων χοίρων για την Ελλάδα δημοσιευμένο στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Με βάση το συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο τροποποιήθηκε η απόφαση 2010/642/ΕΕ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα και για τη κατάργηση της απόφασης 89/449/ΕΟΚ για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ελλάδα. Τα μαθηματικά μας μοντέλα διακρίθηκαν με τη συσκευή OptiScan-TP και τη Hennessy Grading Probe (HGP 4). που χρησιμοποιήθηκε. 

Οι κανόνες που προβλέπονται στο πρώτο μέρος εφαρμόζονται όταν η ταξινόμηση των σφαγείων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια του οργάνου που ονομάζεται "OptiScan-TP". Η συσκευή Optiscan-TP πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα ψηφιακό σύστημα απεικόνισης, που αποτυπώνει μια φωτισμένη φωτογραφία δύο σημείων μέτρησης στα σφάγια. Οι εικόνες πρέπει να αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του λίπους και το πάχος των μυών σύμφωνα με τη μέθοδο δύο σημείων "Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)". Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας από την ίδια τη συσκευή. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποθηκευτούν ώστε να μπορούν αργότερα να ελέγχονται. Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ο οποίος ισχύει για σφαχτά βάρους μεταξύ 50 και 110 χιλιόγραμμων:

Ŷ= 62,94974- 0,79348*Χ1+ 0,13218*Χ2,

Όπου Ŷ: το εκτιμώμενο ποσοστό άπαχου κρέατος στο σφαγείο

Χ1: το ελάχιστο πάχος του λίπους (χωρίς το δέρμα), σε χιλιοστά, πάνω του μέσου γλουτιαίου μυός 

Χ2: το πάχος του οσφυϊκού μυός σε χιλιοστά, το οποίο μετριέται ως η μικρότερη απόσταση από το μπροστινό (κρανιακό) άκρο του μέσου γλουτιαίου μυός στο ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα

Οι κανόνες που προβλέπονται στο δεύτερο μέρος εφαρμόζονται όταν η ταξινόμηση των σφαγείων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια του οργάνου που ονομάζεται «Hennessy Grading Probe (HGP 4)". Η συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με καθετήρα διαμέτρου 5,95 χιλιοστών (και 6,3 χιλιοστών στη λεπίδα στο άκρο του καθετήρα) με φωτοδίοδο και φωτοανιχνευτή τύπου Silonex SLCD-61N1, με απόσταση λειτουργίας 0 και 120 mm. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα πρέπει να μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας με τη βοήθεια του ίδιου του HGP 4 ή από υπολογιστή συνδεδεμένο με αυτό. Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ο οποίος ισχύει για σφαχτά βάρους μεταξύ 60 και 120 χιλιόγραμμων:

Ŷ= 62,400- 0,495*Χ1- 0,559*Χ2+ 0,129*Χ3

Όπου Ŷ: το εκτιμώμενο ποσοστό άπαχου κρέατος στο σφαγείο

Χ1: το πάχος του νωτιαίου λίπους (χωρίς το δέρμα) σε χιλιοστά, το οποίο μετριέται σε 8 cm από το μέσον του σφαχτού στο ύψος του τελευταίου πλευρού

Χ2: το πάχος του νωτιαίου λίπους (χωρίς το δέρμα) σε χιλιοστά, το οποίο μετριέται σε 6 cm από το μέσον του σφαχτού μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού

Χ3: το πάχος του ραχιαίου μυός σε χιλιοστά, το οποίο μετριέται ταυτόχρονα και στο ίδιο σημείο με το Χ2

 

“Monitoring polycyclic aromatic hydrocarbons in the Northeast Aegean Sea using Posidonia oceanica seagrass and synthetic passive samplers”

 

Σε συνεργασία με το τμήμα Analytical and Environmental Chemistry του VRIJE  Πανεπιστημίου των Βρυξελλών συμβάλλαμε στην ολοκλήρωση της έρευνας με τίτλο “Monitoring polycyclic aromatic hydrocarbons in the Northeast Aegean Sea using Posidonia oceanica seagrass and synthetic passive samplers” παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και συμβουλευτικής.

Η έρευνα έγινε με δείγματα θαλάσσιας βλάστησης, ιζημάτων και θαλασσινού νερού του κόλπου της Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστημα 2007- 2011. Με την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστώσαμε πως η συγκέντρωση 22 συγκεκριμένων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων, δηλαδή η θαλάσσια ρύπανση, ολοένα και μειωνόταν καθώς απομακρυνόμασταν από το λιμάνι.

Επίσης, παρατηρήθηκε πως η συγκέντρωση των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων ήταν υψηλότερη στα φύλλα και στο εξωτερικό περίβλημα του Posidonia oceanica απ’ ότι στις ρίζες. Η μέτρηση για τα επίπεδα των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων με παθητική δειγματοληψία επιβεβαίωσε τη φθίνουσα πορεία της συγκέντρωσής τους μακριά από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η παθητική δειγματοληψία αποδείχθηκε χρήσιμη στη διερεύνηση των πηγών πολυαρωματικών υδρογονανθράκων στη θαλάσσια βλάστηση του Posidonia oceanica.

“Clinical course and seizure outcome of idiopathic childhood epilepsy: determinants of early and long-term prognosis”

 

Σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, συμβάλλαμε στην ολοκλήρωση της μελέτη με τίτλο “Clinical course and seizure outcome of idiopathic childhood epilepsy: determinants of early and long-term prognosis” , παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και συμβουλευτικής.

Τα ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα κυριαρχούν στη παιδική και εφηβική επιληψία. Έτσι σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της κλινικής πορείας και τα αποτελέσματα των ιδιοπαθών επιληπτικών συνδρόμων της παιδικής ηλικίας καθώς και ο εντοπισμός προγνωστικών παραγόντων σε παιδιά με ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα.

Για τη μελέτη μας έγινε παρακολούθηση σε 303 παιδιά, ηλικίας 1-14 χρονών που πρόσφατα διαγνώσθηκαν με ιδιοπαθή επιληψία. Τα αποτελέσματα ορίστηκαν σε 1, 2 και 4 έτη παρακολούθησης καθώς και στο τέλος της περιόδου μελέτης για όλους τους ασθενείς. Ανάλογα με την κλινική πορεία τους η ταξινόμηση των ασθενών έγινε σε τέσσερις κατηγορίες: «εξαιρετική», «βελτιωμένη», «υποτροπιάζουσα» και «κακή». Οι μεταβλητές ορίστηκαν κατά την εισαγωγή και μετά τον αρχικό χρόνο θεραπείας αναλύθηκαν για την προγνωστική τους συνάφεια προς την κλινική πορεία και την έκβαση των ασθενών.

Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το τεστ των Kolmogorov- Smirnov για να ελέγξουμε αν κάθε μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών που μελετήσαμε εξετάστηκε με τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r), ενώ οι συσχετίσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια μη φυσιολογική μεταβλητή πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman. Η βαθμονόμηση του μοντέλου αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το τεστ καλής προσαρμογής Hosmer- Lemeshow. Στην ανάλυση κατά ένα παράγοντα που προηγήθηκε της πολυπαραγοντικής, οι πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την τιμή p<0.05 ως κριτήριο αποκοπής. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η σταδιακή διαδικασία της προς τα πίσω εξάλειψης, όπου οι μεταβλητές που έχουν p-τιμή μεγαλύτερη από 0.10 απομακρύνθηκαν από τα μοντέλα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών η μακροπρόθεσμη πρόγνωση της ιδιοπαθούς επιληψίας είναι ευνοϊκή. Για περισσότερους από τους μισούς ασθενείς η κλινική πορεία θεωρείται «εξαιρετική» καθώς επιτυγχάνουν να ξεπεράσουν άμεσα τις κρίσεις επιληψίας. Περίπου το ένα πέμπτο παρουσιάζουν είτε μια βελτίωση ή μια κυμαινόμενη πορεία, ενώ η αρχική μη ανταπόκριση στη θεραπεία, οι πολλαπλοί τύποι κρίσεων και το ιστορικό των ημικρανιών είναι καθοριστικοί παράγοντες για ένα λιγότερο ευνοϊκό τελικό αποτέλεσμα μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση.

“Evaluation of iScore validity in a Greek cohort of patients with type 2 diabetes”

 

Σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο Αθηνών συμβάλλαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο “Evaluation of iScore validity in a Greek cohort of patients with type 2 diabetes”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης και συμβουλευτικής.

Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και επίσης επιβαρύνει την πρόγνωση αυτού. Αρκετά προγνωστικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμηση της νευρολογικής κατάστασης, τη σοβαρότητα αυτής, τη βραχυχρόνια λειτουργική έκβαση και τη θνησιμότητα των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το IScore είναι ένα νέο εργαλείο που αναπτύχθηκε πρόσφατα, προκειμένου να προβλέπονται τα ποσοστά θνησιμότητας εντός 30 ημερών και ενός χρόνου μετά την εμφάνιση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και να συμπεριληφθεί ο σακχαρώδης διαβήτης στη κλίμακα βαθμολόγησης του IScore. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση και η σύγκριση της εγκυρότητας του IScore για περιστατικά ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με παρουσία ή και μη  σακχαρώδους διαβήτη.

Οι αριθμητικές μεταβλητές παρουσιάστηκαν ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Οι διακριτές μεταβλητές παρουσιάστηκαν ως απόλυτες τιμές και συνοψίζονται από τα ποσοστά και για τις συνεχείς μεταβλητές η σύγκριση ανάμεσα στη μέση τιμή ή στις διαμέσους των ομάδων, όταν αυτό είναι εφικτό, έγινε με το t-test του Student ή to U-test των Mann- Whitney. Για τις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε το τεστ x2 ή το τεστ ακριβείας του Fisher. Για να αξιολογήσουμε τη διαχωριστική ικανότητα του iScore χρησιμοποιήθηκε η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC, ενώ η βαθμονόμηση του iScore εκτιμήθηκε από το τεστ καλής προσαρμογής των Hosmer- Lemeshow.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης σε 312 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και 222 ασθενείς χωρίς διαβήτη, τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τα ποσοστά θνησιμότητας δεν διέφεραν σημαντικά και για τις δύο ομάδες. Οι τιμές του iScore ήταν σημαντικά υψηλότερες στους ασθενείς με διαβήτη στις 30 ημέρες και στον 1 χρόνο μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και επίσης οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν συχνότερα εγκεφαλικά έμφρακτα. Βασιζόμενοι στην ανάλυση της καμπύλης ROC η προβλεπτική ικανότητα του iScore για τη θνησιμότητα εντός 30 ημερών ήταν εξαιρετική, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά, και για τις δύο ομάδες. Η προβλεπτική ικανότητα για τη θνησιμότητα σε 1 χρόνο ήταν επίσης εξαιρετική και για τις δύο ομάδες με σημαντικά καλύτερη ικανότητα για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ιδίως σε υψηλές τιμές βαθμολογίας. Η βαθμονόμηση του μοντέλου ήταν καλή και για τις δύο ομάδες ασθενών.

Σε συνεργασία με την Panoramic’s  και πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς κερδίσαμε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.