ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ SNPs ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με τον «Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας» και τον «Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών» του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και την «Β’ Ουρολογική Πανεπιστημιακή Κλινική» του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση του ρόλου των πέντε SNPs στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη στον ελληνικό πληθυσμό», η οποία δημοσιεύθηκε από το School of biology, AUTH (https://www.bio.auth.gr/en/node/5397).

Περιγραφή μελέτης

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος μη δερματικός τύπος καρκίνου στους άνδρες των ανεπτυγμένων χωρών. Η μεγάλη ηλικία, η καταγωγή και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη ή του μαστού είναι αποδεδειγμένοι παράγοντες κινδύνου. Αναλύσεις ολικού γονιδιώματος έχουν συσχετίσει σημαντικό αριθμό SNPs με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε διάφορους πληθυσμούς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.bio.auth.gr/en/node/5397

Μέθοδος-Δείγμα

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η συσχέτιση των SNPs rs1447295, rs16901979 και rs6983267 (χρωμοσωματική περιοχή 8q24), rs4430796 (χρωμοσωματική περιοχή 17q12) και rs1859962 (χρωμοσωματική περιοχή 17q24.3) με την εμφάνιση της ασθένειας σε δείγμα πληθυσμού από τη Βόρεια Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, απομονώθηκε ολικό γονιδιωματικό DNA από περιφερικό αίμα 157 ασθενών με καρκίνο του προστάτη και 128 υγιών ατόμων.

Ανάλυση

Η γονοτύπηση των SNPs πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο PCR-RFLPs και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με το στατιστικό πακέτο SPSS. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε συσχέτιση του γονότυπου ΤΤ του SNP rs4430796 με την εμφάνιση της ασθένειας στον πληθυσμό της Β. Ελλάδας που μελετήθηκε.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε συσχέτιση του γονότυπου ΤΤ του SNP rs4430796 με την εμφάνιση της ασθένειας στον πληθυσμό της Β. Ελλάδας που μελετήθηκε. Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αυξημένη συχνότητα των γονότυπων GT/GG του SNP rs6983267 στους ασθενείς με καταγωγή από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας. Η ανάλυση περισσότερων δειγμάτων κρίνεται σκόπιμη για περαιτέρω υποστήριξη των αποτελεσμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση SNPs, Καρκίνος του προστάτη, γονότυπος ΤΤ, γονότυπος GT/GG