«Τροποποίηση Euroscore πέντε τάξεων για την βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης της μετεγχειρητικής θνησιμότητας και πιθανώς του μηχανικού αερισμού των ασθενών καρδιακής χειρουργικής»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Αναισθησίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Five Classes Euroscrore modification improves accuracy of prediction of postoperative mortality and possibly the length of mechanical ventilation of cardiac surgery patients» η οποία δημοσιεύθηκε το2013 από το «The Journal of Cardiovascular Surgery».

Περιγραφή μελέτης

Η έκδοση του Ευρωπαϊκού συστήματος για την αξιολόγηση του καρδιακού λειτουργικού κινδύνου (Euroscore) αποτελεί ένα πρακτικό και απλό σύστημα βαθμολόγησης που βοηθάει τους γιατρούς να προβλέψουν τη θνησιμότητα των ασθενών 30 μέρες μετά από καρδιακές επεμβάσεις. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την προγνωστική ικανότητα του τροποποιημένου EuroScore να προβλέπει την ανάγκη μηχανικού αερισμού για παραπάνω από 48 ώρες και να υπολογίσει τον λόγο σχετικών πιθανοτήτων για τους προδιαθεσικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στο αρχικό EuroScore.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://europepmc.org/article/med/26509394

Μέθοδος – Δείγμα

Για την διαδικασία της έρευνας, έγινε αρχικά κατηγοριοποίηση των ασθενών υψηλού κινδύνου, αυτών δηλαδή που έχουν περισσότερες από 6 μονάδες, σε τρεις επιπλέον κατηγορίες, προκειμένου να προκύψει ένα σύστημα πέντε τάξεων. Δηλαδή οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ομάδα I: 0-2 βαθμοί
  • Ομάδα II: 3-5 βαθμοί
  • Ομάδα III: 6-8 βαθμοί
  • Ομάδα IV: 9-13 βαθμοί
  • Ομάδα V: >14 βαθμοί

Το δείγμα συνολικά αποτελούνταν από 301 καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, οι οποίοι χειρουργήθηκαν σε καρδιακό κέντρο χαμηλού όγκου. Για το δείγμα αυτό υπολογίσθηκε το αναμενόμενο ποσοστό θνησιμότητας για κάθε κατηγορία EuroSCORE, η βαθμονόμηση του τροποποιημένου συστήματος βαθμολόγησης πέντε τάξεων, η καμπύλη ROC και οι αντίστοιχες τιμές AUC, καθώς επίσης και ο σχετικός κίνδυνος από κάθε παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται από το αρχικό σύστημα EuroSCORE.

Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0.1 για Λογισμικό Windows ©. Το αναμενόμενο ποσοστό θνησιμότητας κάθε κατηγορίας EuroSCORE υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας τη λογιστική παλινδρόμηση, και η βαθμονόμηση του συστήματος βαθμολόγησης πραγματοποιήθηκε με το Hosmer-Lemeshow goodnessof-fit test, όπου έγινε σύγκριση των προβλεπόμενων και των παρατηρούμενων ποσοστών έκβασης. Η ικανότητα διάκρισης αξιολογήθηκε ποσοτικά υπολογίζοντας την περιοχή που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη ROC, όπου κλινικά χρήσιμο θεωρήθηκε κάθε σύστημα με μέγεθος ROC>0.7. Τέλος, η ανάλυση της σχέσης των παραγόντων κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υπολογισθούν οι τιμές του EuroSCORE στην παρατηρούμενη θνησιμότητα, έγινε με τον υπολογισμό του λόγου πιθανότητας (OR) σε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και συγκεκριμένα από το Hosmer-Lemeshow test και το μέγεθος ROC, φαίνεται πως η τροποποίηση των πέντε τάξεων που προτάθηκε αύξησε την ικανότητα διάκρισης των EuroSCORE στην πρόβλεψη θνησιμότητας (Hosmer-Lemeshow p=0.78, μέγεθος ROC: 0.791) και επηρέασε την ακρίβειά του στην πρόβλεψη του μήκους του μετεγχειρητικού μηχανισμού αερισμού (Hosmer-Lemeshow: 0.11, μέγεθος ROC: 0.711). Στατιστικά σημαντική επίδραση στη θνησιμότητα φαίνεται να έχουν επίσης οι συνδυασμένες λειτουργίες CABG και αντικατάσταση βαλβίδων (λόγος πιθανότητας: 3.85, CI: 1.15-12.87, P=0.028). Επομένως, η προτεινόμενη τροποποίηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας πρόβλεψης της θνησιμότητας σε καρδιοπαθείς ασθενείς.

Λέξεις-κλειδιά: Καρδιοπαθείς ασθενείς, Καμπύλη ROC, Πέντε τάξεις, EuroSCORE, Hosmer-Lemeshow test