Διαφορές φύλου στη στρατιωτική σκέψη μεταξύ του ενεργού προσωπικού

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» στην Κηφισιά της Αθήνας και το «Wolfson Institute of Preventive Medicine» της Ιατρικής Σχολής «Queen Mary» του University of London στην Αγγλία, μελέτησαν τη συμπεριφορά των στρατιωτικών ανάλογα με το φύλο τους. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από το «International Journal of Humanities and Social Science Invention».

Περιγραφή μελέτης

Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν αναλάβει επαγγέλματα τα οποία παλαιότερα ήταν ανδροκρατούμενα. Ένα από αυτά είναι και το επάγγελμα του στρατιωτικού το οποίο δε μπορούσαν να ασκήσουν για σωματικούς και συναισθηματικούς λόγους. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες έχουν ενταχθεί σε αυτό το επάγγελμα και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες ενσωμάτωσης του γυναικείου φύλου στις ένοπλες δυνάμεις, όπως γίνεται παγκοσμίως. Με αφορμή την ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο «GenderDifferences in Military Thinking among Active Duty Personnel».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: http://www.ijhssi.org/v6i1(version%203).html

Μέθοδος-Δείγμα

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 120 στρατιωτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο 120 ερωτήσεων, το οποίο περιλάμβανε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν γενικές ερωτήσεις. Το δεύτερο μέρος περιελάβανε ερωτήσεις που αφορούσαν μεταβλητές οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν τις πρακτικές του στρατιωτικού επαγγέλματος. Το τρίτο μέρος, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, αποτελούνταν από ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιρροή του στρατιωτικού επαγγέλματος κάθε συμμετέχοντα, στις οποίες μπορούσαν να απαντήσουν μέσα από μία κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως και το «Συμφωνώ απόλυτα».

Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSSStatistics. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας των δεδομένων υπολογίστηκε μέσω του συντελεστή Cronbach’s a. Επιπλέον οι συνεχείς μεταβλητές που ακολουθούσαν κανονική κατανομή παρουσιάστηκαν με τη μορφή μέση τιμή + τυπική απόκλιση. Για τον έλεγχο της κανονικότητας των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το test Kolmogorov-Smirnov και για τη σύγκριση των μέσων τιμών συνεχών μεταβλητών το t-test.

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι άντρες στρατιωτικοί αντιλαμβάνονται το επάγγελμά τους ως μία έμπνευση, όπου μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, και ως προστασία της εθνικής σταθερότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γυναικών, φαίνεται πως η επιλογή αυτού του επαγγέλματος είναι η τελευταία τους επαγγελματική ευκαιρία, εξαιτίας της αυξημένης ανεργίας που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, οι γυναίκες σήμερα κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στον Ελληνικό Στρατό έχοντας έτσι την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους και αυξήσουν τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες της καριέρας τους. Και τα δύο φύλα συμφώνησαν πως τα στρατιωτικά επαγγέλματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική τους ζωή μέσα από διάφορους τρόπους.

Λέξεις κλειδιά: Στρατιωτική σκέψη μεταξύ στρατιωτικών διαφορετικού φύλου, άνδρες, γυναίκες, στρατός