«Μελέτη αγωγιμότητας κινητικών και αισθητηριακών νεύρων στο κουνάβι»

Συνεργασία

Η DatAnalysis, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Κλινική «ADVETIA» στη Γαλλία, μελέτησαν την αγωγιμότητα του κινητικού νεύρου της κνήμης, της ρινικής, της ωλένης και των ακτινικών νεύρων, το αντανακλαστικό Η των κνημιαίων και ωλένιων νεύρων κα την αισθητηριακή αγωγή του ινώδους νεύρου κλινικά και νευρολογικά σε φυσιολογικά κουνάβια. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από την «Muscle and Nerve Journal» στην οποία δημοσιεύονται μελέτες και έρευνες σχετικά με διάφορους κλάδους της ιατρικής.

Περιγραφή μελέτης

Τα τελευταία χρόνια τα κουνάβια έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, όπως και πολλά άλλα ζώα, αντιμετωπίζουν ορισμένες διαταραχές οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο νευρικό τους σύστημα. Οι νευρολογικές ασθένειες που συναντώνται πιο συχνά στα κουνάβια παρουσιάζουν παραπάρεση ή παράλυση. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες οι οποίες εστιάζουν σε τέτοιες νευρολογικές διαταραχές κουναβιών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο « Motor and sensory nerve conduction study in the ferret».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.researchgate.net/publication/325897624_Motor_and_Sensory_Nerve_Conduction_Study_in_the_Ferret

Μέθοδος-Δείγμα

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οικόσιτα κουνάβια ηλικία 1 έως 8 ετών. Οι ιδιοκτήτες των ζώων συμφώνησαν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα πριν πάρουν μέρος σε αυτή. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι τα κουνάβια είναι υγιή και την ημέρα της έρευνας πραγματοποιήθηκε νευρολογική εξέταση. Κατά τη διαδικασία της έρευνας τα ζώα υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία για διαδικασίες ρουτίνας με τη χορήγηση ισοφλουρανίου με μάσκα. Η έρευνα περιελάβανε ηλεκτρομυογραφία, μελέτη αγωγιμότητας του κινητικού νεύρου, μελέτη του αντανακλαστικού Η και μελέτη αγωγιμότητας των αισθητηριακών νεύρων. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης έγινε παρακολούθηση των ζώων, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, για τους επόμενους 6 μήνες ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξαν ασθένειες που οφείλονται στην υποκλινική πολυνευροπάθεια κατά τη στιγμή της μελέτης. Τα ζώα τα οποία ανέπτυξαν νευρολογικά σημάδια, διαγνώστηκαν με χρόνια μεταβολική νόσο ή υπέστησαν ανεξήγητο θάνατο, αποκλείστηκαν από το δείγμα της έρευνας.

Η διέγερση και καταγραφή πραγματοποιήθηκε σε όλα τα κουνάβια σύμφωνα με τον φορητό ηλεκτροδιαγνωστικό εξοπλισμό «Nicolet Viking Quest» και η ηλεκτρομυογραφία (EMG) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενδομυϊκών εισαγωγών ομόκεντρου ηλεκτροδίου βελόνας και υποδερμικού μονοπολικού ηλεκτροδίου γείωσης. Προκειμένου να αυξηθεί η ειδικότητα του τεστ, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές περάσεις σε κάθε μυ που σχετίζεται με την έρευνα. Η μελέτη της αγωγιμότητας του κινητικού νεύρου έγινε με τη χρήση ηλεκτρόδιων διέγερσης σε όλα τα κουνάβια και η ρύθμιση εγγραφής έγινε με τη χρήση ηλεκτρόδιων καταγραφής.

Το αθροιστικό μυϊκό δυναμικό που προκαλείται από τη διέγερση ενός νεύρου καταγράφεται ως CAMP. Στην έρευνα αυτή υπολογίστηκαν συνολικά 105 απομακρυσμένες αναλογίες του CAMP. Για τη μελέτη του αντανακλαστικού Η πραγματοποιήθηκαν 32 δοκιμές σε διαφορετικές εντάσεις διέγερσης, οι οποίες κυμαίνονται από το χαμηλότερο έως και το υψηλότερο όριο, και καταγράφηκε η ελάχιστη καθυστέρηση του αντανακλαστικού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μελέτη της αγωγιμότητας αισθητηριακού νεύρου του ινώδους, με τη χρήση ηλεκτροδίων διέγερσης και καταγραφής.

Στατιστική Ανάλυση

Κατά τη στατιστική ανάλυση τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το φύλο τους. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το R 3.2.4. Τα δείγματα αποτελούνταν από 50 ή και λιγότερα ζώα, επομένως ο έλεγχος της κανονικότητας έγινε με το test Shapiro-Wilk. Η σύγκριση των συνεχών μεταβλητών έγινε αξιοποιώντας το Student’s t-test και οι συσχετίσεις ανάμεσα στο βάρος του δείγματος και τις μεταβλητές της νευρικής αγωγιμότητας έγιναν με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0.05.

Αποτελέσματα

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις δύο ομάδες κουναβιών, τα θηλυκά φαίνεται να έχουν υψηλότερα πλάτη CMAP σε όλα τα νεύρα που ελέγχθηκαν μετά τη διέγερση. Η διαφορά αυτή φαίνεται πως είναι στατιστικώς σημαντική για το κνημιαίο CMAP και το ισχιακό εγγύς CMAP. Παρατηρήθηκε επίσης πως τα θηλυκά έχουν μικρότερες αισθητηριακές και κινητικές καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται στο χαμηλότερο σωματικό τους βάρος.

Σύμφωνα με τη σύγκριση της αγωγιμότητας των νεύρων παρατηρήθηκε ότι το ινώδες νεύρο είναι αυτό το οποίο ξεχώρισε και είχε την υψηλότερη αγωγιμότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νεύρα. Μελετήθηκε επίσης η καθυστέρηση που παρουσιάζει το αντανακλαστικό Η, η οποία καθορίζει την αισθητηριακή και κινητική αγωγή του εκάστοτε νεύρου που δοκιμάζεται και είναι πολύ χρήσιμη για την ανίχνευση πρώιμων ή λεπτών νευροπαθειών ανωμαλιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνεται ότι η καθυστέρηση αυτή στο κνιμιαίο νεύρο είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή στο ωλένιο νεύρο.

Λέξεις – κλειδιά: Αγωγιμότητα κινητικών και αισθητηριακών νεύρων, Ηλεκτροδιαγνωστικό, Ηλεκτρομυογραφία, Κουνάβια