“Πρόβλεψη της θνησιμότητας 30 ημερών και της διάρκειας νοσηλείας μετά από χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς: σύγκριση μεταξύ Logistic Euro SCORE και CARE score σε ένα μόνο κέντρο στη βορειοδυτική Ελλάδα”

Συνεργασία

Η DataAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τον κύριο ΛαγόΝικόλαο, τον κύριο Αρναούτογλου και τον κύριο Παπαδόπουλο, παρουσίασαν το παρόν συνέδριο με θέμα την πρόβλεψη της θνησιμότητας μετά από χειρουργείο ανοικτής καρδιάς και γίνεται σύγκριση ανάμεσα στο logistic Euro SCORE και το CARE score. 

Περιγραφή μελέτης 

Η διαβάθμιση του κινδύνου έχει αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας εντός των μονάδων και επιπλέον ως ενίσχυση για την πρόβλεψη της θνησιμότητας κατά τη χειρουργική επέμβαση για έναν συγκεκριμένο ασθενήΣτόχος αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η προγνωστική αξία δύο συστημάτων διαστρωμάτωσης κινδύνου, πιο συγκεκριμένα του Logistic Euro SCORE και του καναδικού CARE (Cardiac Anesthesia RiskEvaluation score) σε ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς. 

Ασθενείς και Μέθοδοι

Η μελέτη αυτή έλαβε μέρος σε ένα μόνο κέντρο στη βορειοδυτική Ελλάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συλλέγοντας δεδομένα για 301 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της άμεσης προεγχειριτικής περιόδου κάθε ασθενής αξιολογήθηκε παράλληλα με τη χρήση δύο μοντέλων, από δύο αναισθησιολόγους σε τυποποιημένο έντυπο Α4 και αργότερα καταχωρήθηκε σε μία βάση δεδομένων Η/Υ. Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης τηρήθηκαν αυστηρά τα κριτήρια και οι ορισμοί για τους παράγοντες κινδύνου και τη θνησιμότητα, όπως αναφέρονται από τους προγραμματιστές τους. Υπήρξαν τα εξής μέτρα έκβασης: η θνησιμότητα, όπου ορίστηκε ως θάνατος από οποιαδήποτε αιτία εντός 30 ημερών από την επέμβαση και η παρατεταμένη μετεγχειρητική παραμονή στο νοσοκομείο (παραπάνω από 11 μέρες). Τα αρχεία για καθέναν από τους ασθενείς συμπληρώθηκαν έως και 30 μέρες από την μέρα της επέμβασης. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν βρισκόταν πλέον στο νοσοκομείο την ημέρα αυτή, η κατάσταση διαπιστώθηκε τηλεφωνικώς από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Το αρχικό Euro SCORE εφαρμόστηκε σε τρείς ομάδες κινδύνου (0-2, 3-5 και 6% συν). Παρόλα αυτά το μοντέλο χωρίστηκε σε πέντε κατηγορίες κινδύνου (1= 0-2%, 2= 3-5%, 3= 6-8%, 4= 9-13% και 5= 14+%), καθώς ο υψηλότερος κίνδυνος έχει μεγαλύτερη σημασία για την αξιολόγηση του κινδύνου χειρουργικής θνησιμότητας που αφορά έναν μεμονωμένο ασθενή, ως στήριγμα για τον ασθενή και τον γιατρό που σκέφτονται να κάνουν την καρδιαγγειακή χειρουργική επέμβαση. Ταυτόχρονα, η αρχική βαθμολογία CAREεφαρμόστηκε σε οκτώ ομάδες κινδύνου (1=1, 2=2, 3=3, 4=3Ε, 5=4, 6=4Ε, 7=5, 8=5Ε ).

Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS. Μια τιμή p>0.05 σε συνδυασμό με μία χαμηλή τιμή στατιστικής C (x2) υποδηλώνει ότι το μοντέλο προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα και ότι προβλέπει με ακρίβεια τη θνησιμότητα. Η διακριτική ικανότητα εκτιμήθηκε με την ιδιαίτερη ανάπτυξη καμπυλών λειτουργικών ιδιοτήτων δέκτη ( ROC) 16-17. Η περιοχή που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη (από 0 έως 1.0) συσχετίζεται με τη διακριτική ικανότητα του μοντέλου. Οι τιμές που βρίσκονται κοντά στο 0.5 δηλώνουν ότι το σύστημα αξιολόγησης δεν έχει την ικανότητα πρόβλεψης της θνησιμότητας, ενώ οι τιμές άνω του 0.7 θεωρούνται χρήσιμες για την πρόβλεψη της θνησιμότητας. Τα περισσότερα μοντέλα διαβάθμισης κινδύνου λαμβάνουν τιμές ανάμεσα στο 0.7- 0.85. Ωστόσο, η τιμή της καμπύλης ROC είναι έγκυρη και έχει νόημα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι το μοντέλο έχει βαθμονομηθεί σωστά.

Αποτελέσματα

Η παρούσα μελέτη αξιολογεί δύο μοντέλα διαστρωμάτωσης του κινδύνου για επέμβαση ανοικτής καρδιάς με ορισμένους κλινικούς σκοπούς: να συγκριθεί η απόδοση των δύο αυτών μοτίβων, να διευρυνθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα και να γίνει σωστή διαχείριση της θεραπείας . Τα πρότυπα Logistic Euro SCORE  και CAREεμφανίζουν απλές βαθμολογίες κινδύνου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για τη γνωμάτευση των ασθενών, κάνοντας πιο εύκολη την ταχεία πρόβλεψη του κινδύνου. Η βαθμολογία CARE, ένα απλό σύστημα αξιολόγησης που εξηγήθηκε πρόσφατα ξεκινώντας από μία ομάδα Καναδών ασθενών, είναι εξίσου κατάλληλη σε καρδιοχειρουργικό πληθυσμό από άλλα ιδρύματα και χώρες. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν μόνο τα αποτελέσματα της θνησιμότητας 30 ημερών και της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο, ενώ αντίθετα άλλα αποτελέσματα (όπως η νοσηρότητα) δεν βαθμολογήθηκαν. Είναι φανερό ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη το τέλειο σύστημα διαστρωμάτωσης κινδύνου και είναι αναγκαίο να γίνει περισσότερη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Συμπερασματικά, στη μελέτη αυτή, η βαθμολογία CARE προέβλεπε τη θνητότητα 30 ημερών εξίσου καλά  με το Logistic Euro SCORE σε αυτό τον ελληνικό πληθυσμό. Κανένα από τα δύο αυτά συστήματα δεν μπόρεσε να προβλέψει τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. 

Λέξεις-κλειδιά: καρδιοχειρουργική, θνησιμότητα, προεγχειρητικά, Euro SCORE, CAREscore