«Προκαταρκτικές παρορμήσεις και η σύνδεσή τους με σοβαρότητα των διαταραχών Τικ σε παιδιά και εφήβους διαταραχές τικ»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα A’ Παιδιατρικής του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο του Παιδιού και Εφήβου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα μελέτησαν τη σχέση που συνδέει τις προληπτικές παρορμήσεις με την ικανότητα πρόβλεψης της σοβαρότητας των διαταραχών Τικ. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα «Frontiers in Psychiatry».

Περιγραφή μελέτης

Με τον όρο «Τικ» περιγράφονται οι ξαφνικές, γρήγορες, μη ρυθμικές και επαναλαμβανόμενες κινητικές κινήσεις ή φωνήματα. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη κινητική διαταραχή στις παιδικές ηλικίες. Τα συστήματα αλληλεπίδρασης τα οποία εμπλέκονται για την παραγωγή Τικ είναι αρχικά το SMA (συμπληρωματική περιοχή κινητήρα) που εμπλέκεται σε προεκδηλώσεις και μετά ο σωματοαισθητικός και προ-κινητικός φλοιός. Η έκφραση «Τικ» έχει συνδεθεί με αισθητήρια και γνωστικά στοιχεία τα οποία έχουν ονομαστεί «προκαταρκτικές παρορμήσεις». Ωστόσο, μόνο λίγες είναι οι έρευνες οι οποίες μελετάνε τη σχέση που υπάρχει σε αυτές και τη σοβαρότητα της διαταραχής Τικ, και μάλιστα τα αποτελέσματα τους διαφέρουν. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο «Premonitory urges and their link with tic severity in children and adolescents with tic disorders».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6702331/

Μέθοδος-Δείγμα

Για τη διεξαγωγή της έρευνας τα παιδιά και οι έφηβοι προσελκύσθηκαν από τους ερευνητές κατά την ετήσια κλινική τους επίσκεψη. Συνολικά προσελκύσθηκαν 65 ασθενείς εκ των οποίων μόνο οι 52 αποφάσισαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συμμετέχοντες αρχικά ενημερώθηκαν για το σκοπό της και μετά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο κλίμακες, την YGTSS και την PUTS.

Πιο αναλυτικά, η YGTSS είναι ένα ημι-δομημένο όργανο μέτρησης των κινητικών και φωνητικών τικ. Αρχικά, ο γιατρός καταγράφει την ύπαρξη διαταραχής σύμφωνα με αναφορές των γονιών και των παιδιών μία εβδομάδα πριν. Τα παιδιά βαθμολογούνται ως προς τα κινητικά και φωνητικά Τικ σε πέντε τομείς, τον αριθμό, τη συχνότητα, την ένταση, την πολυπλοκότητα και τις παρεμβολές. Κάθε διάσταση βαθμολογείται σε μία κλίμακα πέντε στοιχείων για κάθε κατηγορία Τικ. Ο συνολικός βαθμός σοβαρότητας προκύπτει από το άθροισμα της κάθε κλίμακας και στις δύο κατηγορίες ή σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Η κλίμακα αυτή έχει επιδείξει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια.

Η PUTS αποτελείται συνολικά από 9 ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να απαντηθούν μέσα από μία 4-βαθμη κλίμακα, με στόχο τη μέτρηση αισθητηριακών και νοητικών φαινομένων. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως το άθροισμα των απαντήσεων που δίνονται και κυμαίνεται από το 9 έως και το 36, με τα άτομα που σημειώνουν μεγαλύτερο σκορ να εμφανίζουν περισσότερες προκαταρκτικές παρορμήσεις. Η κλίμακα απέδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή και σύγκλιση εγκυρότητας.

Οι συμμετέχοντες ήταν μεγαλύτεροι των έξι ετών, ώστε να μπορούν να διαβάσουν τις ερωτήσεις. Ωστόσο είχαν και τη βοήθεια των γονιών τους στην περίπτωση όπου δεν καταλάβαιναν κάποια ερώτηση.

Στατιστική Ανάλυση

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics v.21 και για τον έλεγχο της κανονικότητάς τους τα κατάλληλα εργαλεία. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους σε δύο ομάδες, των οποίων ελέγχθηκε η διαφορά τους σύμφωνα με τον έλεγχο χ2. Πραγματοποιήθηκε επίσης γραμμική παλινδρόμηση προκειμένου να ελεγχθεί αν οι προκαταρκτικές παρορμήσεις και η ηλικία των ασθενών μπορούν να προβλέψουν τη σοβαρότητα της διαταραχής τικ, και επίσης πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συσχετίσεις σε κάθε ηλικιακή ομάδα προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσης των προκαταρκτικών παρορμήσεων και της σοβαρότητας της διαταραχής.

Αποτελέσματα

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα για τη σχέση της σοβαρότητας της διαταραχής και τις προκαταρκτικές παρορμήσεις. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι παρορμήσεις αυτές μπορούν να προβλέψουν ακόμα και το 30% της σοβαρότητας της διαταραχής, γεγονός που αποδεικνύει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ελέγχου και τελικά εξάλειψης της διαταραχής. Αποδείχθηκε επίσης ότι η ηλικία δεν έχει την ίδια προβλεπτική ικανότητα για τη σοβαρότητα της διαταραχής.

Λέξεις-κλειδιά: Διαταραχές Τικ, προκαταρκτικές παρορμήσεις, σοβαρότητα, YGTSS, PUTS