Συνεργασία

Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων και με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστήμιου Αθηνών για τη δημιουργία της μελέτης με τίτλο: «Quantificationof 3D SPECT stress/rest volume differences in Myocardioum Perfusion Imaging», ηοποία παρουσιάστηκε το 2015 στο 24ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής. Το άρθρο της μελέτης δημιοσιεύτηκε το 2010 από την «IEEE».  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Περιγραφή Μελέτης 

Μελέτες έχουν δείξει πως οι συσταλτικές ανωμαλίες της αριστερής κοιλίας της καρδιάς αποτελούν σημαντική ένδειξη της στεφανιαίας νόσου (CAD). Το τεστ καρδιακού στρες είναι ένα πυρηνικό ιατρικό τεστ, που χρησιμοποιείται στην καρδιολογία για τη μέτρηση της ικανότητας της καρδιάς, ανταποκρινόμενη στο εξωτερικό στρες σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον. Η ανταπόκριση στο στρες προκαλείται συνήθως στην κλινική ρουτίνα με άσκηση ή διέγερση φαρμάκων.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην μοντελοποίηση ποσοτικοποίησης της αριστερής κοιλίας με μεθόδους τρισδιάστατων εικόνων σε διάφορες καταστάσεις στρες/πίεσης και ανάπαυσης.

Δείγμα Μεθοδολογία

Το δείγμα που επιλέχθηκε για την μελέτη ήταν 15 καρδιοπαθείς, όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο ολοκλήρωσαν επιτυχώς κλινικά τεστ στρες και ξεκούρασης διάρκειας μιας ημέρας με ενδοφλέβια ένεση τετραφωσμίνης 20 mCi (740MBq) Tc-99m. Ένας δείκτης ποσοτικοποίησης (IQ) καθορίστηκε για να καθορίσει το παγκόσμιο ποσοτικό μέγεθος ελαττωμάτων ως κλάσμα της περιοχής όγκου του μυοκαρδίου, με βάση τον όγκο του ενδιαφέροντος (VOI) σε κατάσταση ηρεμίας και πίεσης. Ο δείκτης κυμαίνεται από 1 (φυσιολογικό) έως 2 (μέγιστη σοβαρότητα). Η αιμάτωση του μυοκαρδίου εκτιμήθηκε συγκρίνοντας τις τομογραφίες SPECT και υποδείχθηκε η υποψία ισχαιμίας.

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση των δεδομένων του κάθε ασθενούς εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο MATLAB (R2011b), όπου έγινε και η διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης της μελέτης. Προσδιορίστηκε η κατάλληλη τιμή κατωφλίου, η οποία απομονώνει την επιφάνεια του μυοκαρδίου από την υπόλοιπη περιοχή εικόνας. Τα ιστογράμματα κατανομής πίεσης / ανάπαυσης δημιουργούνται για να καθορίσουν με ακρίβεια το όριο απόδοσης. Χρησιμοποιήθηκαν σφαιρικές αρμονικές για την ποσοτικοποίηση και ανάλυση των διαφορών στις εικόνες για την ακρίβεια της θέσης και τον αντίκτυπο της παθολογίας. Η αιμάτωση του μυοκαρδίου εκτιμήθηκε συγκρίνοντας τις τομογραφίες SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) του ίδιου ασθενούς σε ηρεμία και σε φάση στρες κάθε φορά και υποδείχθηκε η υποψία ισχαιμίας. Οι 15 ασθενείς μπορούν να χαρακτηριστούν από τον δείκτη ποσοτικοποίησης, (0.950-1.15] ως φυσιολογικοί , (1.15-155] με αναστρέψιμη ισχαιμία ή (1.55-1.95] μη αναστρέψιμη ισχαιμία. 

Συμπεράσματα 

Η τοπογραφική κατάτμηση και ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση των εικόνων του μυοκαρδίου μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη αξιολόγηση των μικρών και μη τραυματικών ελαττωμάτων του μυοκαρδίου. Έτσι μέσω αυτής της μεθόδου δίνετε δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα για την διάγνωση συσταλτικών ανωμαλιών της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Τέλος, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της εικόνας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόληψης της στεφανιαίας νόσου.

Λέξεις-Κλειδιά: Μυοκαρδία, 3D SPECT, Καρδιολογία, Στεφανιαία Νόσος, Στρες, Κλινική Μελέτη, Μοντελοποίηση, Ποσοτικοποίηση