«Αποθεραπεία και επιστροφή στην εργασία μετά από κάταγμα πυέλου»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος, το Ακαδημαϊκό Τμήμα Τραύματος και Ορθοπεδικής του Νοσοκομείου Leeds General Infirmary Hospital στο Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ορθοπεδικό Τμήμα της Κλινικής του Ψυχικού στην Αθήνα, μελέτησαν την αποθεραπεία των ατόμων που έχουν υποστεί κάταγμα πυέλου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας τους. Η έρευνα δημοσιεύθηκε από το «ScienceDirect».

Περιγραφή μελέτης

Το κάταγμα πυέλου αποτελεί μία βαριά κάκωση η οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας βίαιης σύγκρουσης ή μιας πτώσης του ασθενή. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση αυτού του τραυματισμού, συγκριτικά με άλλους σκελετικούς τραυματισμούς, κυρίως λόγω των αυξημένων αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων, αλλά και εξαιτίας πτώσεων και περιστατικών πυροβολισμών. Η θεραπεία του κατάγματος του πυέλου εξαρτάται από τη σταθερότητα της κατάστασης και τις περισσότερες φορές αποτελείται από χειρουργική επέμβαση, η οποία συνοδεύεται από σωματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο «Recovery and Return to Work After a Pelvic Fracture», με στόχο να μελετηθεί η αποθεραπεία που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιστροφή των ασθενών στην εργασία τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S209379111630227X?token=454934679F1ABDF35041217F0B639A59DBCDDB9EF75DAF98A9DC3DACA8B5A2A9ED46315950AA481306C33FF67D036F87&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210804090258

Μέθοδος-Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας και οι πληροφορίες που απαιτήθηκαν συλλέχθηκαν από το μητρώο της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιώς, καθώς επίσης και από το προσωπικό αρχείο του κλινικού διευθυντή της, τον Νικόλαο Πρέβεζα, ο οποίος είναι και συγγραφέας της μελέτης αυτής. Στο νοσοκομείο νοσηλεύθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας 539 ασθενείς που διαγνώστηκαν με κάταγμα πυέλου, εκ των οποίων τελικά, λόγω διαφορετικών παραγόντων, στην έρευνα συμμετείχαν 77 από αυτούς. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη μέσα από τηλεφωνήματα, η οποία διήρκησε κατά μέσο όρο 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του τραυματισμού των ασθενών. Οι ερωτήσεις τις οποίες καλούνταν να απαντήσουν οι ασθενείς αφορούσαν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, στοιχεία της εργασίας τους, το είδος της θεραπείας στην οποία υποβλήθηκαν και τη διάρκεια αυτής, και ερωτήσεις της κλίμακας Majeed. Η κλίμακα αυτή αποτελείται συνολικά από επτά υποκλίμακες: τον πόνο, την εργασία, την καθιστική ζωή, τη σεξουαλική επαφή, τα βοηθήματα βάδισης, το βάδισμα χωρίς βοήθεια και το βάδισμα σε κοντινή απόσταση. Κάθε υποκλίμακα βαθμολογείται από το 0 έως και το 100 και οι μεγαλύτερες βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν καλύτερα αποτελέσματα μετά το ατύχημα.

Στατιστική Ανάλυση

Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS for Windows v.20. Κατά την ανάλυση έγινε υπολογισμός της συχνότητας και της σχετικής συχνότητας των ποιοτικών μεταβλητών, και της μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης των ποσοτικών μεταβλητών. Για τον έλεγχο της κανονικότητας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το τεστ Kolmogorov-Smirnov και για τη σύγκριση των μέσων τιμών χρησιμοποιήθηκε το t-test. Ο έλεγχος της εσωτερικής συνάφειας της κλίμακας Majeed έγινε σύμφωνα με τον συντελεστή Cronbach’s a, από όπου προέκυψαν ικανοποιητικά επίπεδα συνάφειας, αφού σε κάθε περίπτωση προέκυψαν τιμές μεγαλύτερες του 0.7. Για την ανάλυση, οι ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των ασθενών στην εργασία τους χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0.05.

Αποτελέσματα

Ο κυριότερος λόγος που προκαλείται κάταγμα πυέλου στους περισσότερους ασθενείς και κυρίως στους άντρες είναι το δυστύχημα με μηχανή. Κατά την ανάλυση προέκυψε ότι παράγοντες που επηρεάζουν την επιστροφή του ασθενή στην εργασία του είναι ο χώρος που έγινε το ατύχημα, δηλαδή αν ήταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή όχι, το μέγεθος της δύναμης του ατυχήματος, καθώς επίσης και η απουσία ή όχι συνακόλουθων τραυματισμών ή/και επιπλοκών. Συγκεκριμένα, όταν ο ασθενής τραυματίζεται σε βιομηχανικό ατύχημα, οι πιθανότητες να επιστρέψει πλήρως στη δουλειά του είναι λιγότερες. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι ο τύπος του κατάγματος πυέλου, η ηλικία του ασθενή, το φύλο του, η οικογενειακή του κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσής του πριν τον τραυματισμό, δε φαίνεται να επηρεάζουν την επιστροφή του στην εργασία του.

Λέξεις-κλειδιά: Αποθεραπεία, Ελλάδα, Επιστροφή στην εργασία, Κάταγμα πυέλου, Majeed