«Μελέτη για την σωματιδιακή ρύπανση του αέρα, την πηγή προέλευσης καθώς και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στην περιοχή του Βόλου από το μέταλλο PM10»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Περιφερειακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://deaneng.uth.gr/en/),  το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος INRaSTES (https://inrastes.demokritos.gr/) και με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (https://www.civil.auth.gr/) μελέτησαν την σωματιδιακή ρύπανση του αέρα από το μέταλλο PM10 στην περιοχή του Βόλου, την πηγή προέλευσης του καθώς και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το άρθρο δημοσιεύθηκε από το Toxicological & Environmental Chemistry (https://www.tandfonline.com/loi/gtec20).

Περιγραφή μελέτης

Τους τελευταίους αιώνες η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί χαρακτηριστικό των μεγάλων πόλεων και οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση. Πλέον η ατμοσφαιρική ρύπανση χαρακτηρίζεται από πρωτογενείς ρύπους όπως είναι τα οξείδια του θείου και τα οξείδια του αζώτου και από δευτερογενείς ρύπους όπως είναι το όζον και το μη θαλασσινό θειικό άλας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η μελέτη με τίτλο «Study on particulate matter air pollution, source origin, and human health risk based of PM10 metal content in Volos City, Greece».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: http://dx.doi.org/10.1080/02772248.2016.1242005

Μέθοδος-Δείγμα

Η πόλη του Βόλου επιλέχτηκε ως πρότυπο αστικού κέντρου λόγω  του μεσογειακού κλίματος, το οποίο επηρεάζει την ατμοσφαιρική ρύπανση, των βιομηχανικών και εμπορικών λιμενικών δραστηριοτήτων καθώς και της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπάρχει στην περιοχή. Τα δεδομένα για τα επίπεδα του μετάλλου PM10 για την περίοδο 2009-2014  συλλέχτηκαν από το Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ρύπανσης (https://ypen.gov.gr/).  

Στατιστική Ανάλυση

Η κανονικότητα της κατανομής των δεδομένων αξιολογήθηκε μέσω του στατιστικού τεστ Shapiro-Wilk, ενώ η υπόθεση της ομοιογένειας των διακυμάνσεων αξιολογήθηκε με το τεστ του Mauchly για την σφαιρικότητα. Επιπρόσθετα οι αριθμητικές μεταβλητές παρουσιάστηκαν με την μέση τιμή + τυπική απόκλιση. Οι σχέσεις ανάμεσα στις συγκεντρώσεις στοιχείων και τις συγκεντρώσεις ΡΜ10 διερευνήθηκαν μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson και για τον υπολογισμό του HI μη καρκινογόνου κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση Monte Carlo.

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία για την ρύπανση από το μέταλλο PM10 στον Βόλο ήταν σε συμφωνία με την μέση ετήσια τιμή των 40μg m-3 που επικρατεί στην πόλη. Επιπλέον στην ατμόσφαιρα της πόλης επιβεβαιώθηκαν πως υπάρχουν και άλλα μέταλλα εκτός από το PM10. H προέλευση τους φαίνεται να αποδίδεται περισσότερο στην ανθρωπογενή ρύπανση και λιγότερο στο θαλασσινό αλάτι και στην σκόνη. Τέλος διαπιστώθηκε πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον πληθυσμό της περιοχής λόγω της χρόνιας εισπνοής τοξολογικών στοιχείων.

Λέξεις Κλειδιά: PM10, ατμοσφαιρική ρύπανση, μέταλλα, Βόλος