Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού

Συνεργασία

Η DatAnalysis συμμετείχε στο συνέδριο «45ο Συμπόσιο» της «Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος» παρουσιάζοντας μία μελέτη με τίτλο «Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού»

Περιγραφή μελέτης

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και μελέτη των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ώστε να διερευνηθεί εάν τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά είναι παθολογικά και ποιο είναι το μοντέλο παθολογίας τους στον αυτισμό. Επίσης, αποσκοπεί στον εντοπισμό της συσχέτισης των αποτελεσμάτων των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών με την ηλικία, την κλινική εικόνα και τα νευροψυχολογικά, νευροφυσιολογικά και νευροαπεικονιστικά ευρήματα των παιδιών. Ακόμη, στοχεύει στην αναζήτηση πιθανής πλευρίωσης στο δεξιό ημισφαίριο, όσον αφορά τις παραμέτρους των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών, και στη συσχέτιση της πλευρίωσης με την ηλικία, την κλινική εικόνα και τα νευροψυχολογικά, νευροφυσιολογικά και νευροαπεικονιστικά ευρήματα των παιδιών. Οι νευροφυσιολογικές μελέτες είναι μη επεμβατικές, ακριβείς και αντικειμενικές μέθοδοι, που δεν απαιτούν τη συνεργασία του εξεταζόμενου, οπότε και έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στην παιδική ηλικία, καθώς και σε ασθενείς με αναπτυξιακές διαταραχές ή/και διαταραχές επικοινωνίας.

Μέθοδος-Δείγμα

Στα παιδιά με αυτισμό διενεργήθηκε καταγραφή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών του μέσου νεύρου αμφοτερόπλευρα, καταγραφή των ακουστικών προκλητών δυναμικών αμφοτερόπλευρα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία, αξιολόγηση με την κλίμακα αξιολόγησης παιδικού αυτισμού, καταγραφή της εκατοστιαίας θέσης της περιμέτρου κεφαλής, όλα σύμφωνα με τις πρόσφατες καμπύλες ανάπτυξης για τα παιδιά στην Ελλάδα. Οι γονείς των παιδιών συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αισθητηριακού προφίλ, αναζητώντας διευκρινήσεις από τους ερευνητές ή από τον υπεύθυνο εργοθεραπευτή. Όλες οι παράμετροι καταγράφηκαν κατά την ίδια χρονική στιγμή και ηλικία για κάθε παιδί.

Ανάλυση

Όλες οι συνεχείς μεταβλητές εξετάστηκαν με τον έλεγχο Shapiro-Wilk, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη προσαρμογής τους στην κανονική κατανομή. Ακολούθησε έλεγχος της κύρτωσης, της λοξότητας και των έκτροπων σημείων για τις περιπτώσεις στις οποίες η δοκιμασία είχε σημαντικό αποτέλεσμα (p<0.05). Όλες οι συνεχείς μεταβλητές, που εξετάστηκαν εκ νέου, εμφάνιζαν απόκλιση κύρτωσης και λοξότητας (από το 0) μικρότερες της μονάδας, επιτρέποντας τη χρήση παραμετρικών μεθόδων κατά τη στατιστική ανάλυση. Για τη διερεύνηση όλων των διμεταβλητών σχέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Student’s t-test ή paired t-test, καθώς και η ανάλυση της διασποράς (ANOVA). Χρησιμοποιήθηκε, επίσης ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson, προκειμένου να μελετηθεί η ύπαρξη και η κατεύθυνση της γραμμικής συσχέτισης στα ζεύγη συνεχών μεταβλητών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης για τη διερεύνηση της προγνωστικής αξίας μεταβλητών του νευροφυσιολογικού ελέγχου στην κατάταξη των παιδιών, βάσει του ψυχομετρικού ελέγχου. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (ΜANOVA), προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση ζευγών ανεξάρτητων μεταβλητών, στις τιμές των συνεχών μεταβλητών του νευροφυσιολογικού ελέγχου.

Αποτελέσματα

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν παιδία με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ηλικίας 35-106 μηνών. Η μέση τιμή της ηλικίας των παιδιών ήταν p=0.95, σύμφωνα με τον έλεγχο Student’s t-test. Κανένα από τα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος δεν είχε ακόμη ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Λέξεις-Κλειδία: Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά, αυτιστικό φάσμα, νευροψυχολογικά, ΔΑΦ