Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Pregnancy Outcome Questionnaire [POQ-15]

Pregnancy Outcome Questionnaire [POQ-15] Ερωτηματολόγιο Έκβασης της Εγκυμοσύνης [ΕΕΕ-15]   Σκοπός ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η εκτίμηση της ανησυχίας που μπορεί αν έχουν οι έγκυοι κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Ανάλυση...

Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD-150)

Διάγνωση Κατάχρησης Ουσιών σε Εφήβους (ΔΚΟΕ-150) Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD-150)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η ανάπτυξη της διάγνωσης της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών σε εφήβους πραγματοποιείται μέσω του ερωτηματολογίου ADAD-150, το οποίο περιέχει 150...

Test of Normality

Έλεγχος Κανονικότητας [Test of Normality]   Εισαγωγή Στην Στατιστική, ο Έλεγχος Κανονικότητας [Τest of Normality], είναι ίσως ο σπουδαιότερος στατιστικός έλεγχος υπόθεσης, και χρησιμοποιείται για να εξεταστεί αν η κατανομή μιας μεταβλητής είναι συμβατή µε την...

Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6]

Ερωτηματολόγιο Γνώσης για τον Καρκίνο[ΕΓΚ-6] Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6] Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάζει τη γνώση και την αντίληψη του παιδιού για τον παιδιατρικό  καρκίνο. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο...

Logistic regression

Πιθανότητες – Λογιστική Παλινδρόμηση Logistic regression   Εισαγωγή  Οι πιθανότητες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1, και εκφράζουν την πιθανότητα ενός συμβάντος ως αναλογία τόσο των εμφανίσεων όσο και των μη συμβάντων. Το 0 είναι το χαμηλότερο όριο και εκφράζει την...

Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]

Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών [DIDS-47]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών (Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]) κατασκευάστηκε από τον N.S. Glickman το 1993 για να συμπεριλάβει άτομα με κανονική ακοή και να εξετάσει τον τρόπο με...

Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36]

Ερωτηματολόγιο Εξέτασης των Διαταραχών Διατροφής [ΕΞΔΔ-36] Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36] Σκοπός  Στόχος του ερωτηματολογίου [EDEQ-36] είναι να  αξιολογεί τα συμπεριφορικά συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η υπερφαγία και οι...

Instrumental Visions About Future [VAF-22]

Οργανικά Οράματα για το Μέλλον [ΟΟΜ-22] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Οργανικών Οραμάτων για το Mέλλον (Instrumental Visions About Future [VAF-22]) αναφέρεται στην εξέλιξη και τις ψυχομετρικές δυνατότητες των οραμάτων για το μέλλον. Θα μπορούσε να...

Maastricht Questionnaire [MQ-21]

Maastricht Questionnaire [MQ-21] Ερωτηματολόγιο Ενεργειακής Εξάντλησης [ΕΕΕ-21] Σκοπός ερωτηματολογίου Στόχος είναι η αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης των ατόμων και ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα. Ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο...

Rehabilitation Evaluation Hall & Baker [REHB-23]

Κλίμακα Αποκατάστασης των Hall & Baker [KAHB-23]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η αξιολόγηση των επιπέδων λειτουργικότητας ψυχικά ασθενών ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [REHB-23] κατασκευάστηκε από τους...

Inventory of Strengths Youth Ages 10-17 [VIA-198]

Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για Παιδιά 10-17 Χρονών   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών  [Inventory of Strengths Youth Ages 10-17] κατασκευάστηκε από τους Park και Peterson το 2003....

Caregiver Burden Scale [CBS-22]

Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα περιέχει 22...

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης [SOC-29]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence Scale [SOC-29]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky το 1979.Βασικός σκοπός της SOC-19 είναι...

Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]

  Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson [JSE-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson (Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]) κατασκευάστηκε από τον Jefferson το 2001 και είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης...

Singing Voice Handicap Index [SVHI-81]

Δείκτης της Αδούσας Φωνής [ΔΑΦ-81]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Ο Δείκτης της Αδούσας Φωνής (Singing Voice Handicap Index [SVHI-81])  κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε το 2007 από τον Cohen και τους συνεργάτες του. Αποτελεί ένα βελτιωμένο ερωτηματολόγιο του VHI...

Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-84]

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck αναπτύχθηκε από τους H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck το 1975 και είναι ένα μέσο αυτό-αναφοράς που βασίζεται στη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck.

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

 Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης [HADS-14]   Ανάλυση Κλίμακας Η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]) κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα...

Altruism Scale [AS-8]

Κλίμακα Αλτρουισμού [ΚΑ-8] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Αλτρουισμού (Altruism Scale [AS]) δημιουργήθηκε βασιζόμενη στο ερωτηματολόγιο των Ahmed και Jackson (1979). Σκοπός της Κλίμακας είναι η μέτρηση της διάστασης του Αλτρουισμού. Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και...

The Multigroup Ethnic Identity Measure [MEIM-12]

Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας (The Multigroup Ethnic Identity Measure [MEIM-12]) δημιουργήθηκε από το J.S. Phinney to 1992, ο οποίος βασίστηκε σε ανοικτές συνεντεύξεις που διερευνούσαν της εξέλιξης της εθνικής...

Thought Shape Fusion Scale [TSFS-17]

Thought Shape Fusion Scale [TSFS-17] Κλίμακα Γνωσιακής Διαστρέβλωσης για Ασθενείς με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής [ΚΓΔΑΔΠΤ-17]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της γνωσιακής διαστρέβλωσης σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής....

State Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Άγχους [STAI-40]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους (State Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) δημιουργήθηκε από τους Spielberger, Gorsuch & Lushene, το 1983 για να καταγράψει τα επίπεδα του...

The Couples Satisfaction Index[CSI-32]

The Couples Satisfaction Index[CSI-32] Ο Δείκτης Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32] είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ικανοποίηση από τη σχέση άθικτων ζευγαριών (παντρεμένων, συμβιούντων...

Academic Grit Scale [AGS-12]

Κλίμακα Grit για τον Ακαδημαϊκό Τομέα [AGS-12] Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Academic Grit (Academic Grit Scale [AGS-12]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Kατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τους Duckworth, Peterson, Matthews και Kelly το 2007 και αποτελεί...

Problematic Alcohol Consumption Rating Scale [PAC-200]

Κλίμακα Αξιολόγησης Προβληματικής Κατανάλωσης Αλκοόλ [ΚΑΠΚΑ-200]   Σκοπός Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει ως σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των χρηστών αλκοόλ, καθώς και την μελέτη και αξιολόγηση της κατανάλωσης αλκοόλ όταν αυτή καταστεί...

Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]

Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας [QD2] δημιουργήθηκε από τους Pichot, Boyer, Pull...

WHO Disability Assessment Schedule [WHODAS- 36 ]

Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αναπηρίας [ΠΑΤΑ-36]   Ανάλυση Κλίμακας O WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας-World Health Organization) ανέπτυξε το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αναπηρίας (World Health Organization Disability Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)), ως ένα γενικό εργαλείο...

The Katz Index οf Activities οf Daily Living [KATZ]

Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής   Ανάλυση Κλίμακας Το 1963 οι Katz, Ford, Mosowitz, Jackson και Jaffe δημιούργησαν τον Δείκτη Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (The Katz Index of Activities of Daily Living). Ο δείκτης αυτός αφορά...

Social Capital Questionnaire [SCQ-36]

Social Capital Questionnaire [SCQ-36] Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου [ΚΠΕΚΚ-36]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της κλίμακας [SCQ-36] είναι η εκτίμηση των κοινωνικών παραμέτρων σε ατομικό επίπεδο που απαρτίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Ανάλυση Κλίμακας Η...

Copenhagen Burnout Inventory [CBI-19]

Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [ΚΕΚ-19] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [CBI-19] κατασκευάστηκε το 2005 από τον Kristensen και τους συνεργάτες του και αποτελεί βασικό ψυχομετρικό εργαλείο για τη διεξαγωγή μελετών στη μέτρηση του...

Warr Job Satisfaction Scale [JS-15]

Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr (Warr Job Satisfaction Scale [JS-15]) κατασκευάστηκε από τον Warr το 1979 και επικεντρώνεται, κυρίως, στην ικανοποίηση ενός υπαλλήλου μέσω δύο παραγόντων,...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά