Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5]

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Οδοντιατρικού Άγχους [ΕΜΟΑ-5]   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης οδοντιατρικού άγχους (MDAS-5) κατασκευάστηκε από τον Humphris και τους συνεργάτες του, το 1995 και...

Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]

Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona [KIV-54] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο...

Coeliac Disease [CD-30]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής της Κοιλιοκάκης   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής της Κοιλιοκάκης (Coeliac Disease Quality of Life [CDQL]) αναπτύχθηκε το 2017 από τους Skjerning και συν. στο πλαίσιο του Health Services Research Unit του Oxford...

Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ]

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας [EEA] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας (Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ] κατασκευάστηκε από τους M. Jimenez, E. Garrosa, R. Munor και Μ. Blanco το 2014, για να μετρήσει την...

Impact of Event Scale [IES-15]

Κλίμακα Εκτίμησης της Ψυχολογικής Επίδρασης Στρεσογόνου Κατάστασης [ΚΕΨΕΣΚ-15]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της κλίμακας είναι να αξιολογηθούν οι επαναλαμβανόμενες και αναπότρεπτες σκέψεις που σχετίζονται με κάποια στρεσογόνο κατάσταση. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Clinical Analysis Questionnaire [CAQ-272]

Clinical Analysis Questionnaire [CAQ-272] Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης των Φυσιολογικών και των Παθολογικών Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας [ΕΑΚ-272]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τους Krug και Cattell το 1980, συντελείται από 28...

Fetal Health Locus of Control Scale [FHLC-18]

Ερωτηματολόγιο Έδρας Ελέγχου Υγείας του Εμβρύου [FHLC-18] Fetal Health Locus of Control Scale [FHLC-18]   Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον Labs και τον συνεργάτη του το (1986) με στόχο την αξιολόγηση των αντιλήψεων της εγκύου...

NEW Five-Factor Inventory [NEW-FFI-60], Form S

Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO   Ανάλυση Ερωτηματολογίου To Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO (NEW Five-Factor Inventory) [NEW-FFI-60], Form S αποτελεί την συντομευμένη έκδοση του NEO Revised Personality Inventory (NEO-PI-R),...

Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]

Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις [ECR-36]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]) δημιουργήθηκε το 1998 από τους Kelly Brennan, Catherine Clark και Phillip Shaver και...

Internet Addiction Test [IAT-20]

Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο [ΤΕΔ-20]  Ανάλυση και Στόχος Τεστ Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Test [IAT-20]) του Young είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την αξιολόγηση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός του τεστ είναι να διερευνήσει τον βαθμό...

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20]

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] Χρονικός Κατάλογος Καταγραφής Συμπεριφορών Άγχους [ΧΚΚΣΑ-20]   Σκοπός Καταλόγου Σκοπός του Καταλόγου Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] είναι να εκτιμήσει τις παρατηρήσιμες μη λεκτικές εκδηλώσεις άγχους από εξωτερικούς...

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5]

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Οδοντιατρικού Άγχους [ΕΜΟΑ-5]   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης οδοντιατρικού άγχους (MDAS-5) κατασκευάστηκε από τον Humphris και τους συνεργάτες του, το 1995 και...

Emotional Intelligence Test [GalaEmo Test-125]

Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης   Ανάλυση Test Το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence Test [GalaEmo Test-125]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2005 και αξιολογεί το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου στην εργασία του...

Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]

Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανοργάνωση [ΝΝΑΜ] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Eρωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με την Μηχανογράνωση (Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Brodt και...

Teachers’ Sense of Efficacy Scale [TSES]

Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών [ΚΔΑΕ]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (Teachers' Sense of Efficacy Scale [TSES]) είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία δομείται από 24 προτάσεις....

Maslach Burnout Inventory [MBI-22]

Επαγγελματική Εξουθένωση [MBI-22] Maslach Burnout Inventory [MBI-22]   Ανάλυση ερωτηματολογίου Το Maslach Burnout Inventory (MBI) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο αξιολόγησης που που αφορά την επαγγελματική εξουθένωση. Η αρχική μορφή του MBI αναπτύχθηκε από τις...

Test of Normality

Έλεγχος Κανονικότητας [Test of Normality]   Εισαγωγή Στην Στατιστική, ο Έλεγχος Κανονικότητας [Τest of Normality], είναι ίσως ο σπουδαιότερος στατιστικός έλεγχος υπόθεσης, και χρησιμοποιείται για να εξεταστεί αν η κατανομή μιας μεταβλητής είναι συμβατή µε την...

Experience of Shame Scale [ESS-25]

Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής [ESS-25]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής (Experience of Shame Scale [ESS-25])  κατασκευάστηκε το 2002 από τους Andrews, Qian και Valentine. Στόχος  Kλίμακας Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής κατασκευάστηκε...

Pay Satisfaction Questionnaire [PSQ-20]

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Αμοιβής Εργαζομένων [ΕΙΑΕ–20]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης της Αμοιβής Εργαζομένων (Pay Satisfaction Questionnaire [PSQ-20]) κατασκευάστηκε το 1985 από τους  Herbert G. Heneman και Donald P. Schwab....

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης [HFS-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, η κλίμακα της συγχώρησης δημοσιεύθηκε...

The Spitzer Quality of Life Index [TSQoFUI]

The Spitzer Quality of Life Index [TSQoFUI] Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής Ανάλυση Κλίμακας Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής δημιουργήθηκε το 1981 από τον Spitzer και τους συνεργάτες του.  Αποτελείται από 5 βασικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: α)...

Reactivity Scale [RS-24]

Κλίμακα Αντιδραστικότητας [ΚΑ-24] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Αντιδραστικότητας (Reactivity Scale [RS-24]) αναπτύχθηκε το 1985 από τον Kohn και αποτελεί ένα σύντομο και κατάλληλο έλεγχο της εκτίμησης της αντιδραστικότητας σε ασθενείς με πόνο καθώς, αντανακλά...

Copenhagen Burnout Inventory [CBI-19]

Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [ΚΕΚ-19] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης [CBI-19] κατασκευάστηκε το 2005 από τον Kristensen και τους συνεργάτες του και αποτελεί βασικό ψυχομετρικό εργαλείο για τη διεξαγωγή μελετών στη μέτρηση του...

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ANALYST) 

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ANALYST)    Εισαγωγή  Ο Αναλυτής Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες μπορεί να...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ - 5 [CBCA-100] Ανάλυση και Στόχος Λίστας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ, κατασκευάστηκε από τον Achenbach το...

Young Schema Questionnaire-Short Form [YSQ-75]

Ερωτηματολόγιο Young Schema - Σύντομη μορφή [YSQ-75] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Young Schema Questionnaire [YSQ-75] είναι μια μέθοδος αυτοαναφοράς που αναπτύχθηκε από τους Young και Brown το 1994. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν...

Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)

Διάθεση και Συναισθήματα Παιδιών και Εφήβων (ΕΔΣ) Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο MFQ-33 δημιουργήθηκε από τους Costello, Angold το 1988. Αποτελείται από 33 δηλώσεις που αφορούν αιτιολογικές αποδόσεις και...

Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]

Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής [BPFAS-35]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και...

Parental Authority Questionnaire [PAQ-30]

Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής (Parental Authority Questionnaire [PAQ-30]) δημιουργήθηκε το 1991 από τον Δρ. Buri του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου St. Thomas. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης...

TSI-20 Teacher’s satisfaction inventory

TSI-20 Teacher’s satisfaction inventory Ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η κατασκευή και στάθμιση ενός σύντομου ερωτηματολογίου μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης συνολικά . Μέχρι...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά