Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Job Descriptive Index [JDI-72]

Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας [JDI-72]   Ανάλυση και Στόχος Δείκτη Ο Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας (Job Descriptive Index [JDI-72]), είναι ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Smith το 1987. Βασίζεται στη θεωρία των Smith, Kendall και...

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης [SOC-29]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence Scale [SOC-29]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky το 1979.Βασικός σκοπός της SOC-19 είναι...

Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]

Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας [NPI-40]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]) κατασκευάστηκε από τον Raskin και Ηall το 1979 και ασχολείται με την ψυχολογική υγεία...

Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]

Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας [HQ SF-12&36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε...

Satisfaction with Life Scale [SWLS-5]

Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή [SWLS-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (Satisfaction with Life Scale [SWLS-5]) δημιουργήθηκε από τους Diener, Emmons, Larsen και  Griffin το 1985 και αποτελεί ένα σύντομο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για τη...

Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]

Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου [ESI-24] Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου  (Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]) κατασκευάστηκε το 1992 από τους Hoffman και Ingram, στη συνέχεια ακολούθησαν οι Rogers, Clow και Kash (1994), οι Bettercourt και...

Geriatric Oral Health Assessment Index [GOHAI-12]

Δείκτης GOHAI   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Ο Δείκτης GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index [GOHAI-12]) δημιουργήθηκε το 1990 από τους Atichison και Dolan, για να αναγνωρίσει τα στοματικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Σκοπός αναπτυξής του ήταν...

Index of Personal Economic Distress [IPED-8]

Δείκτης Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας   Ανάλυση Κλίμακας Ο Δείκτης Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας (Index of Personal Economic Distress [IPED-8]) δημιουργήθηκε το 2008 από μια ομάδα ερευνητών αποτελούμενη από τους Latsou και Geitona του Πανεπιστημίου...

Shirom- Melamed Burnout Measure [SMBM-14]

Shirom- Melamed Burnout Measure [SMBM-14] Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης [SMBM-14] κατασκευάστηκε το 1989 από τον Shirom και περιλαμβάνει 14 στοιχεία που εξετάζουν τη...

CORONAVIRUS REASSURANCE-SEEKING BEHAVIORS SCALE [CRBS-5]

Κλίμακας Συμπεριφοράς Εύρεσης διαβεβαίωσης από τον Κορονοϊό [ΚΣΕΔΚ-5] Coronavirus Reassurance-Seeking Behaviors Scale [CRBS-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Συμπεριφοράς Εύρεσης Διαβεβαίωσης από τον Κορονοϊό (Coronavirus Reassurance-Seeking Behaviors Scale [CRBS-5]),...

Parental Stress Index [PSI-36]

Δείκτης Γονικού Άγχους [ΔΓΑ-36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Ο Δείκτης Γονικού Άγχους (Parental Stress Index[PSI-36]),είναι ένα ερωτηματολόγιο συνολικά 120 ερωτήσεων που απαντάται από τους γονείς. Λόγο όμως της μεγάλης του έκτασης, δημιουργήθηκαν και άλλες μορφές  πιο...

Patient Satisfaction Questionnaire [PSQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών Βραχείας Μορφής [ΕΙΑΒΜ-18]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών (Patient Satisfaction Questionnaire [PSQ-18]) δημιουργήθηκε από τους Ware, Snyder και Wright το 1976. Βλέποντας ότι η ικανοποίηση του...

The Perma Profiler [PERMA-23]

Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler [ΕΕΖΡΡ-23]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler (The Perma Profiler [PERMA-23]) κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern το 2016 με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην....

Health Survey Questionnaire Short Form SF-12&36 [HSQ SF-12&36])

Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-12&36   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας  (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε ασθενείς...

Instrumental Visions About Future [VAF-22]

Οργανικά Οράματα για το Μέλλον [ΟΟΜ-22] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Οργανικών Οραμάτων για το Mέλλον (Instrumental Visions About Future [VAF-22]) αναφέρεται στην εξέλιξη και τις ψυχομετρικές δυνατότητες των οραμάτων για το μέλλον. Θα μπορούσε να...

Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]

Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη (Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]) αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου, του Experiences of...

Fear Survey Schedule (FSS-90)

Ερωτηματολόγιο Φόβων (ΕΦ-90) Fear Survey Schedule (FSS-90)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς φόβων για αντικείμενα και καταστάσεις, που δημιουργήθηκε από τους Wolpe και Lang το 1964. Αποτελείται από 90 δηλώσεις οι οποίες...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ - 5 [CBCA-100] Ανάλυση και Στόχος Λίστας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ, κατασκευάστηκε από τον Achenbach το...

Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19]

Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας [ΑΣΠΠ-19]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπεριφοράς Πλουραλισμού και Ποικιλομορφίας (Pluralism and Diversity Attitude Assessment [PADAA-19] αναπτύχθηκε το 1996 από την Stanley και αποτελεί εργαλείο...

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης [HFS-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, η κλίμακα της συγχώρησης δημοσιεύθηκε...

Gala Job Satisfaction Test [GJST-80]

Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας To Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Gala Job Satisfaction Test [GJST-80]) δημιουργήθηκε το 2006 από τους Γαλανάκη και Σταλίκα προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός, που ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Instrumental Activities of Daily Living [IADL-8]

Instrumental Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής [ΙΔΚΖ-8]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Instrumental Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (Instrumental Activities of Daily Living [IADL]) αφορά τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται το άτομο υπό κανονικές...

Patient Health Questionnaire [PHQ-9]

Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών [ΕΥΑ-9]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών (Patient Health Questionnaire [PHQ-9]) αναπτύχθηκε το 1999 από τον Spitzer και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο της Columbia. Το PHQ-9...

Approaches and Study Skills Inventory for Students [ASSIST-16]

Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση των Προσεγγίσεων Μάθησης Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση των Προσεγγίσεων Μάθησης (Approaches and Study Skills Inventory for Students [ASSIST]) κατασκευάστηκε το 1997 από το Κέντρο Έρευνας για τη Μάθηση και την...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100] Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 [CBCA-100]   Ανάλυση Κλίμακας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) κατασκευάστηκε από...

Santa Clara Brief Compassion Scale [SCBCS-5]

Σύντομη Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας [ΣΚΜΣ-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας (Santa Clara Brief Compassion Scale [SCBCS-5]) κατασκευάστηκε από τον Hwang το 2008 και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλίμακα CLS των Sprecher και Fehr μία...

Purpose In Life Scale [PIL-20]

Κλίμακα Νοήματος Ζωής [ΚΝΜ-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Νοήματος Ζωής (Purpose In Life Scale [PIL-20]) κατασκευάστηκε από τους Craumbaugh και Maholick το 1964 και είναι μία κλίμακα που μετρά τις διάφορες διαστάσεις των σκοπών της ζωής. Επίσης, χαρακτηρίζεται από...

Health Survey Questionnaire Short Form SF-12&36 [HSQ SF-12&36])

Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-12&36   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας  (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε ασθενείς...

Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ-25]

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών [ΕΔΔ-25] Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ-25]) κατασκευάστηκε από τον Goodman το 1994 και στηρίζεται στο ερωτηματολόγιο του Rutter. Το...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά