Κλίμακα αντισημιτισμού [A-S-52]

Ανάλυση

Η κλίμακα αντισημιτισμού A-S-52 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την έκταση των αντισημιτικών πεποιθήσεων σε μια κοινωνία. Το “A-S-52” αναφέρεται στους δύο δημιουργούς της κλίμακας, τους Daniel S. Katz και Kenneth S. Stern. Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε μια σειρά ερωτήσεων που αναφέρονται σε αντισημιτικές πεποιθήσεις και στάσεις. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μετρούνται και αξιολογούνται για να δοθεί ένα συνολικό σκορ. Υψηλότερα σκορ υποδεικνύουν υψηλότερο επίπεδο αντισημιτισμού. Η κλίμακα A-S-52 είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του αντισημιτισμού και την αξιολόγηση της προόδου στην καταπολέμησή του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ερευνητικές μελέτες και αναλύσεις κοινωνικών φαινομένων.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας αντισημιτισμού A-S-52 είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο μέτρο για το επίπεδο αντισημιτισμού σε μια κοινωνία. Με τη βοήθεια αυτής της κλίμακας, ερευνητές, κοινοτικοί οργανισμοί και πολιτικοί μπορούν να αξιολογήσουν την έκταση του προβλήματος του αντισημιτισμού σε διάφορες κοινότητες και καταστάσεις. Οι συλλογικές αξιολογήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της κλίμακας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στη μείωση του αντισημιτισμού και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αμοιβαίας κατανόησης. Συνολικά, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας που αντιμετωπίζει τον αντισημιτισμό με αποφασιστικότητα και δράση, προωθώντας την ισότητα, την ανοχή και τον σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα A-S-52 αποτελείται από 52 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

+3: ισχυρή υποστήριξη, συμφωνία. +2: μέτρια υποστήριξη‚ συμφωνία. +1: ελαφριά υποστήριξη‚ συμφωνία. –1: ελαφρά αντίθεση, διαφωνία. –2: μέτρια αντιπολίτευση, διαφωνία. –3: ισχυρή αντίθεση, διαφωνία

 

Βιβλιογραφία

Levinson‚ D. J.‚ Sanford‚ R. N. (1944) A scale for the measurement of anti-Semitism. Journal of Psychology‚ 17(2)‚ 339–370.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!