Συντομευμένη Πολυδιάστατη Κλίμακα Επιρροής [AMAS-42]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Συντομευμένη Πολυδιάστατη Κλίμακα Επιρροής (ΣΠΚΕ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε ποικίλους τομείς, όπως η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και η επιχειρηματικότητα, για να μετρήσει και να αναλύσει την επίδραση πολλών παραγόντων σε μια δεδομένη κατάσταση ή απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις, η ΣΠΚΕ χρησιμοποιείται για να κατανοήσει το βαθμό επιρροής που έχουν διάφοροι παράγοντες σε μια προκαθορισμένη κατάσταση ή απόφαση. Η κλίμακα συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από δηλωμένες διαστάσεις ή παραμέτρους που έχουν σημαντική σημασία για την κατάσταση ή την απόφαση που εξετάζεται. Οι διαστάσεις αυτές μπορεί να είναι πολλαπλές και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της κλίμακας.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα δομημένο και συστηματικό τρόπο ανάλυσης της επίδρασης πολλών παραγόντων σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή απόφαση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και στην αναγνώριση τους σε σχέση με την τελική απόφαση ή κατάσταση. Με την χρήση της κλίμακας, ο στόχος είναι να δοθεί ένας τρόπος μέτρησης και αξιολόγησης της σημασίας κάθε παράγοντα σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα AMAS-42 αποτελείται από 42 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ κάθετα, 2=Διαφωνώ κάπως,  3=Συμφωνώ κάπως, 4=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Zea‚ M. C.‚ Asner-Self‚ K. K.‚ Birman‚ D.‚ & Buki‚ L. P. (2003). The abbreviated multidimensional acculturation scale: Empirical validation with two Latino/Latina samples. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology‚ 9‚ 107–126.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!