Ακαδημαϊκή Ενσυναίσθηση Κλίμακας της Διατριβής Μεταξύ των Σχολείων του Συμβολαίου Της Ερευνητικής Ομάδας Του Σικάγου Κατά τη Διάρκεια της Βιεννιάλε Έρευνας [AECCSRBS-6]

 

 

Ανάλυση

 

Η Ακαδημαϊκή Ενσυναίσθηση Κλίμακας της Διατριβής Μεταξύ των Σχολείων του Συμβολαίου Της Ερευνητικής Ομάδας Του Σικάγου Κατά τη Διάρκεια της Βιεννιάλε Έρευνας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην έρευνα για να μετρήσει το επίπεδο ακαδημαϊκής συμμετοχής και αφοσίωσης των μαθητών στα σχολεία του Σικάγου, όπως έχει εξελιχθεί από την Ερευνητική Ομάδα του Σικάγου. Πρόκειται για ένα εργαλείο που συνήθως χρησιμοποιείται σε ερευνητικές μελέτες που στοχεύουν στην κατανόηση της σχολικής εμπειρίας των μαθητών και των παραγόντων που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση και αφοσίωση.

 

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να είναι να παρέχει ένα εργαλείο μέτρησης που θα βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν το επίπεδο ακαδημαϊκής εμπλοκής και αφοσίωσης των μαθητών στα σχολεία του Σικάγου. Μέσω αυτής της κλίμακας, μπορούν να μελετήσουν παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση και να προσδιορίσουν πιθανά πεδία βελτίωσης σε επίπεδο σχολικής εμπειρίας και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μαθητών.

 

 

Βαθμονόμηση

 

Το Ερωτηματολόγιο AECCSRBS-6 αποτελείται από 6 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Διαφωνώ απόλυτα και το 4=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

consortium on chicago School research at the university of chicago. (2007a). Sample elementary School detailed report. retrieved october 12, 2009, from http://ccsr.uchicago.edu/iSr/.
consortium on chicago School research at the university of chicago. (2007b). Sample elementary School Summary report. retrieved october 12, 2009, from http://ccsr.uchicago.edu/iSr/.
consortium on chicago School research at the university of chicago. (2007c). Sample high School detailed report. retrieved october 12, 2009, from http://ccsr.uchicago.edu/iSr/.
consortium on chicago School research at the university of chicago. (2007d). Sample high School Summary report. retrieved october 12, 2009, from http://ccsr.uchicago.edu/iSr/.
Sebring, p. b., bryk, a. S., roderick, m., camburn, e., luppescu, S., Thum, y. m., Smith, b., and Kahne, J. (1996). Charting reform in Chicago: the students speak. chicago: university of chicago, consortium on chicago School research. retrieved october 12, 2009,from http://ccsr.uchicago.edu/publications/