ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ GRIT

ACADEMIC GRIT SCALE[AGS-12]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Ακαδημαϊκή κλίμακα Grit[Academic Grit Scale AGS-12] δημιουργήθηκε από τον Duckworth και τους συνεργάτες του το 2007. Η έννοια του Grit αποτελεί έναν δείκτη επίδοσης και είναι βασικό συστατικό επιτυχίας καθώς έχει θεωρηθεί ένα από τα κύρια ζητήματα της προσωπικότητας των ερευνών και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Το Grit έχει αναδειχθεί σε διάφορα πλαίσια και πολιτισμούς, ως ένα ευνοϊκό ατομικό χαρακτηριστικό που προβλέπει την επιτυχία και τα επιτεύγματα.

Στόχος κλίμακας

Ο σκοπός του ερωτηματολόγιου αυτού είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μιας κλίμακας μέτρησης του Grit στον εκπαιδευτικό τομέα. Έχει σκοπό δηλαδή να μετρήσει την πυγμή  των εφήβων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού τομέα και να βελτιώσει τις πιθανές αδυναμίες των υφιστάμενων μετρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αποφασιστικότητα των εφήβων να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Βαθμονόμηση και Στατιστική ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μία 5-βάθμια κλίμακα Likert όπου κυμαίνεται από το 1=έντονη διαφωνία έως το 5=έντονη συμφωνία. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αξιολογούν το βαθμό στον οποίο ο καθένας είχε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες ή σε ερωτήσεις που δείχνουν την επιμονή που έχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. Ακόμη καλούνται να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις και η συνολική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση για κάθε άτομο ξεχωριστά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Για την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου προσεγγίστηκε ο συντελεστής Cronbach, a=0.83, η οποία είναι η ελάχιστη τιμή για την διάσταση της ακαδημαϊκής προσπάθειας. Όταν οι βαθμολογίες και των 12 ερωτήσεων αθροίστηκαν, η συνολική βαθμολογία που προέκυψε συσχετίστηκε σημαντικά με την κλίμακα Grit-O(the original Grit), γεγονός που παρείχε ενδείξεις για την συγκλίνουσα εγκυρότητα της νέας κλίμακας. Γενικά η κλίμακα academic grit έδειξε αυξητική εγκυρότητα πέρα και πάνω από εκείνη της γενικής πυγμής. Η αξιοπιστία του οργάνου ελέγχθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα JASP. Ενώ το πακέτο R της Lavaan (R Studio) υιοθετήθηκε για την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, η προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Skewness και Kurtosis. Γενικά η κλίμακα academic grit έδειξε αυξητική εγκυρότητα πέρα και πάνω από εκείνη της γενικής πυγμής.

Βιβλιογραφία

  1. Guelmami, N. Chalghaf, A. Tannoubi, L. Puce, F. Azaiez & N. L. Bragazzi, Initial Development and Psychometric Evidence of Physical Education Grit Scale (PE-Grit), Front. Public Health 10:818749, 2022.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας, με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Προσωπικότητα