Πολυπολιτισμική κλίμακα για τον πολιτισμό τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για εφήβους [AHIMSA-8]

 

Ανάλυση

Η πολυπολιτισμική κλίμακα για τον πολιτισμό, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για εφήβους είναι μια σημαντική έννοια που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των πολιτισμών και των κοινοτήτων στον κόσμο σήμερα. Καθώς οι εφήβοι αναπτύσσονται και ανακαλύπτουν την ταυτότητά τους, είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους την ποικιλομορφία αυτή και να εκτιμούν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών κουλτούρων. Για τους εφήβους, η πολυπολιτισμική κλίμακα αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για να εξερευνήσουν νέες ιδέες, πρακτικές και πεποιθήσεις που διαφέρουν από τις δικές τους. Μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους και να αναπτύξουν την ανοχή και την ευαισθησία σε διαφορετικές απόψεις και πρακτικές. Σε πολλές περιπτώσεις, η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτο-επίγνωση των εφήβων, καθώς και την ικανότητά τους να συνεργάζονται με διαφορετικούς ανθρώπους.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η προώθηση της κατανόησης, της ανοχής και της αμοιβαίας σεβαστικής συνύπαρξης μεταξύ ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες. Μέσω της αναγνώρισης και της εκτίμησης των διαφορών, καθώς και της ανάδειξης των κοινών στοιχείων μεταξύ των πολιτισμών, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι εφήβοι μπορούν να αναπτύξουν ευαισθησία και ενσυναίσθηση για τους άλλους.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα AHIMSA-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Η ενωμένη Πολιτεία, 2=Η χώρα μου η οικογένεια είναι από, 3=Μαζί, 4=άλλα/κανένα

 

Βιβλιογραφία

Source: Unger‚ J.B.‚ Gallaher‚ P.‚ Shakib‚ S.‚ Ritt-Olson‚ A.‚ Palmer‚ P.H.‚ & Johnson‚ C.A.

(2002). The AHIMSA acculturation scale: A new measure of acculturation for adolescents in a multicultural society. J Early Adolescence‚ 22(3). Table 1‚ p. 239‚ copyright 2002. Reprinted by permission of Sage Publications Inc.