Δείκτης πολιτισμού [AI-21]

 

Ανάλυση

Ο δείκτης πολιτισμού αποτελεί ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η επίπεδη και η ποικιλία του πολιτισμού σε μια κοινωνία. Συνήθως περιλαμβάνει διάφορους δείκτες όπως οι τέχνες, η λογοτεχνία, η μουσική, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία, η θρησκεία, οι έθιμοι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Κάθε κοινωνία έχει ένα μοναδικό προφίλ πολιτισμού, το οποίο αντικατοπτρίζει την ιστορία, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις προτεραιότητές της. Ο δείκτης πολιτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθεί η πολιτιστική ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών ή για να μελετηθεί η εξέλιξη του πολιτισμού εντός μιας κοινωνίας μέσα στον χρόνο. Σημαντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του δείκτη πολιτισμού είναι η πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους και δραστηριότητες, η ποικιλία και η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και προϊόντων, καθώς και η συμμετοχή του πληθυσμού σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα μέσο για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του πολιτισμικού επιπέδου μιας κοινωνίας. Μέσω του δείκτη πολιτισμού, μπορούν να ανιχνευθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες σε διάφορους τομείς του πολιτισμού, όπως οι τέχνες, η εκπαίδευση, η καλλιτεχνική παραγωγή, η προώθηση της γλώσσας και των παραδόσεων, και άλλοι πολιτιστικοί παράγοντες. Με τη χρήση του δείκτη πολιτισμού, κυβερνήσεις, πολιτικοί, ειδικοί και ερευνητές μπορούν να προσδιορίσουν πεδία που χρειάζονται βελτίωση ή επιπλέον επενδύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AI-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ κάθετα, 2=Διαφωνώ, 3=Ουδέτερο, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Ward‚ C.‚ & Kennedy‚ A. (1994). Acculturation strategies‚ psychological adjustment‚ and sociocultural competence during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations‚ 18(3)‚ 329-343.

Ward‚ C. (1999). Models and measurement of acculturation. In W. I. Lonner‚ D.L. Dinner‚ D.K. Forgays‚ and H. A. Hayes (Eds.)‚ Merging past‚ present‚ and future in cross-cultural psychology (pp. 221-230). Netherlands: Swets and Zeitlinger Publishers.

Ward‚ C.‚ & Rana-Deuba‚ R. (1999). Acculturation and adaptation revisited. Journal of Cross-cultural Psychology. 30‚ 422-442.

Wang‚ Wei-hsuan. (2009). Chinese international students’ cross-cultural adjustment in the U.S.: the roles of acculturation strategies‚ self-construals‚ perceived cultural distance‚ and English self-confidence. University of Texas at Austin. PhD Dissertation.