Δείκτης επιπολιτισμού – Αναθεωρημένος [AI-R-14]

 

Ανάλυση

Ο δείκτης επιπολιτισμού είναι ένας μετρικός όρος που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η επιπολιτισμική εξέλιξη και η ποικιλομορφία σε μια κοινωνία. Ο δείκτης μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία όπως ο αναλφαβητισμός, ο βαθμός εκπαίδευσης, η πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και μέσα ενημέρωσης, η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, και η ποικιλία των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διατίθενται.Ένας αναθεωρημένος δείκτης επιπολιτισμού μπορεί να περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες μετρήσεις και δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει την ανάλυση της χρήσης των νέων μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, τη συμμετοχή σε διαδικτυακές πλατφόρμες πολιτιστικής ανταλλαγής, και την αναγνώριση της ποικιλομορφίας στις ψηφιακές κοινότητες.Συνεπώς, ένας αναθεωρημένος δείκτης επιπολιτισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της πολιτιστικής διακίνησης και επικοινωνίας.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει έναν τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης του επιπολιτισμού σε μια κοινωνία. Αυτός ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε την ποικιλία, την πρόσβαση και την εξέλιξη της πολιτιστικής ζωής σε μια κοινότητα.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AI-R-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1= Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Κάπως, 4=Μέτρια, 5=Αρκετά, 6=Πολύ, 7=Εντελώς

 

Βιβλιογραφία

Ward‚ C.‚ & Rana-Dueba‚ A. (1999). Acculturation and adaptation revisited. Journal of Cross-Cultural Psychology‚ 30(4)‚ 422-442.

Tom‚ D.‚ Kristel‚ O. V.‚ & Highlen‚ P. S. (2000). Attributions to discrimination and coping: the role of attributions. Unpublished raw data.

Tom. David M.‚ (2006). Effects of perceived discrimination: rejection and identification as two distinct pathways and their associated effects. Ohio State University. PhD dissertation.